Wednesday, June 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈသူၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ထႅင်ႈၵေႃႉမိုၼ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉထႆၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႉမိုၼ်ႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2022 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ် 37 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးယိုတ်းတီႈလိၼ်ဢမ်ႇၵႃး ၺႃး  ၸွႆးတြႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽုၵ်ႇၵိၼ်ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 447 ထႅင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၸဝ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ။ တီႈတႄႉမၼ်းပဵၼ်လိၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵိၼ်မႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶႃႈလူင်။ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇသေယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆမႃးၸွႆးတြႃးပႃးႁဝ်ၶႃႈၸဝ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ - ၸဝ်ႈသူၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းတီႈလိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423-424 ၼႆႉ...

ၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်းမႃး ၸမ် 2 ပီ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မႃး ၸမ်သွင်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်ၶႄႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢႆၶူဝ်းႁႆႈၶူဝ်းသူၼ်၊ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း မၢင် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်သွင်ပီယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တင်းမူတ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈသင်၊ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၼ်လႄႈသင်...

ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢမ်ႇလီ ၸဝ်ႈသူၼ်ပွတ်းႁွင်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသူၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ/ သုမ်း ယွၼ်ႉၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဢမ်ႇလီ ၶၢႆဢမ်ႇလႆႈ ၸဝ်ႈသူၼ် သီႇပေႃႉဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း    ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၸွမ်ၾႃႉ ၸဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၶၼ်တႅင်သူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶႄႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်မီးႁႅင်းၸႂ်

ၶၼ်တႅင်ၸမ်ႇပူႇ/တႅင်ၾၢင်၊ တႅင်ႁွမ်  တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ တႃႇသူင်ႇၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈ   ၸဝ်ႈသူၼ်တႅင်မီးႁႅင်းၸႂ်ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လၢမ်းၽႄႈၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ။ ႁၢင်ပီၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၶိုၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉတႅင်ၸမ်ႇပူႇ (တႅင်ၾၢင်) တင်း တႅင်ႁွမ်  မိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်   တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ...

သိုၵ်းၸွႆးတြႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၸဝ်ႈသူၼ်) တီႈၶူဝ်လမ် တူဝ်သိုၵ်းသမ်ႉဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးသေၵမ်း

လုမ်းတြႃး ၼမ်ႉၸၢင် ႁွင်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၸဝ်ႈသူၼ် (ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်းလိၼ်သူၼ်သေ ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး တေႃႇ) ၼၼ်ႉ မႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း 4 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇမႃးသေၵမ်း။ ၶလရ 66 ဢၼ်ပၵ်းၶူဝ်လမ် ယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး  ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးတေႃႇ ၸဝ်ႈသူၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img