Thursday, May 30, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶၢဝ်ႇပွမ်

လူၶၢဝ်ႇမႅၼ်ႈယမ် တေဢမ်ႇၽိတ်းၵႂင်တၢင်း

ၽွင်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ)လႅၵ်ႈလၢႆႈလႆလွင်ႈၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ထဵၷ်းၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊဢၼ်ၶိုၼ်ႈသင်ႉ သူဝ်ႊသျႄႊလ်မီႊတီႊယႃႊ ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈၼမ်းၼႃႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၵႂႃႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇလႄႈသင် ဢၼ်တိုၵ်ႉလိုပ်ႈလမ်းၸွမ်းယူႇ ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵမ်ႈၼမ်ႁႅင်းငိုၼ်းဢမ်ႇယႂ်ႇ ဢမ်ႇတၢမ်ၶိုတ်းၸွမ်း သိင်ႇၶွင် (ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းမႂ်ႇမႂ်ႇ) ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃး ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉတိတ်းတၢမ်ၸွမ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶိုတ်းၼႃႈၶိုတ်းလင်တူင်ႇဝူင်းသေ ၶၢင်ႉၵိုတ်းယူႇဝႆႉပႃႈလင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵႆႁၢင်ႇ တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈ တိုၼ်ႇၸဝ်ႉမႃး ႁဝ်းတေလႆႈဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇတၢင်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ တေလႆႈယိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းတၢင်း ရေႊၻီႊဢူဝ်ႊ Radio...

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈထိုင်မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းသူၼ်ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းမႃးသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊  ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽွင်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးၸုမ်းသမ်းၶဵမ်ယႃႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆသေဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈသူၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇႁိူၼ်းပိၵ်ႉၽၵ်းတူ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ယူႇသဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ     ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ...

ၶၢဝ်ႇပွမ်ၽႄႈလၢမ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ တုၵ်းယွၼ်းပွႆႇတူဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၶိုၼ်း ၼႆယူႇတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶမ်ႈၼႆႉမီးၶၢဝ်ႇပွမ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လၢႆလၢႆဝဵင်းဢမ်ႇႁိုင်မွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇၼႅင်ႈသၢၼ်ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉပႃးၸဵမ် သၢႆၾူၼ်း။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတိတ်းတေႃႇသိုဝ်ႇ သၢၼ်ၵၼ်။ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄႈၼေၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁၼ်သင်။ ဢၢႆႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီးသိုပ်ႇၾူၼ်းတွင်ႈထၢမ်မႃးတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉလႄႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ...

ႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သၢင်ႇသီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် -SNLD လၢတ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2020 မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ႁူမ်ႈၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ၊ သင်ဝႃႈဢွင်ႇပေႉၸိုင်တေၸႅၵ်ႇမႅင်ႈတီႈၼင်ႈၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈၼိူဝ် ၾေႉသ်ပုၵ်ႉ။ တီႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၼၼ်ႉမီး ဢူးတၢၼ်းထေး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇလႄႈ...

WHO တိုၵ်းသူၼ်း Google ႁၢမ်ႈၶၢဝ်ႇၽိတ်း/ပွမ်  ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း Google သေ ၶိုင်ပွင်တႃႇပိၵ်ႉ/ႁၢမ်ႈ ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽိတ်း  ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ  ဢၼ်ၽႄႈယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ WHO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်း ၵျီႊၼီႊဝႃႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2020 သေ တႅၵ်ႉရူဝ်ႉသ် ဢႅတ်ႉႁၼ်ႊၼူဝ်ႊၵတ်ႉ ဝရီႊသႅတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸုမ်းWHO လၢတ်ႈဝႃႈ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img