Wednesday, July 17, 2024

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလွင်ႈသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လၢမ်းၽႄႈထိုင်မိူင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းသူၼ်ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းမႃးသမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊  ပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၽွင်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈမိူင်းသႅၼ်ဝီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးၸုမ်းသမ်းၶဵမ်ယႃႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆသေဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၵမ်ႈၽွင်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈသူၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇႁိူၼ်းပိၵ်ႉၽၵ်းတူ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ယူႇသဝ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ ၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈ     ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 – 2020 လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

  “ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၽၢင်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ  ။ ပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ သႅၼ်ဝီဢေႃႈ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈသိုပ်ႇ မႃးႁႃၶႃႈ ငိၼ်းပိူၼ်ႈမႃးသမ်းယႃ ၽႅဝ်တၢင်းပၢင်ႇလေႃႉယဝ်ႉ ၼႆဝႃႇ ။ ၽိူဝ်ႇထၢမ်တူၺ်းလီလီ ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်  တေမႃးသမ်းပၼ်ၼႆၵေႃႈ ၽႂ်ယင်းဢမ်ႇႁူႉ။  ပေႃးမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၵေႃႈသမ်ႉပေႃးဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁႄမႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼႃႇယဝ်ႉ။   သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မေႃထတ်းသၢင်တူၺ်းၵွၼ်ႇ၊  ယႃႇပေၵုမ်ႇၵူဝ်သေ ယုမ်ႇငၢႆႈၼႃႇၽႅဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉလုၵ်ႉတီႈၽႂ်မႃးၼႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ ၵူၺ်းႁူႉဝႃႈ လုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်းၵႂႃႇလူင်းၼႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၼႃးသေ ၼႅတ်ႈသိုပ်ႇၾူင်းႁႃၵူၼ်းလူင်ၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈႁိူၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈႁိူၼ်း တူၵ်းၸႂ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်လႄႈ ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  မိူင်းသႅၼ်ဝီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၶၢဝ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၼမ်။  ပေႃးၵုမ်ႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းသေလွၵ်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ တိၵ်းတိၵ်းတႄႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ တူၵ်းၸႂ်၊ လိူတ်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ၸႂ်သၼ်ႇသေ တေပဵၼ်တုၵ်ႉၶၸွမ်း ၊ တေလူႉတၢႆယွၼ်ႉ ၵူဝ်ၸွမ်းၶၢဝ်ႇပွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။  ၼႂ်းၶၢဝ်ႇပွမ်ၼၼ်ႉသမ်ႉပၢႆဝႃႈ ပေႃးထူဝ်းၶဵမ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်းမိူင်းလႅင်းမႃးဢွၼ်ၵၼ်တၢႆ ၼႆၵေႃႈမီး။    ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၽၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉမီးၼႃႇ ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇပွမ် လိုဝ်း ၵၼ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈမႃးၺွပ်းၵူၼ်းဢိူဝ်ႈၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ တင်းဝၢၼ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း မိူင်းလႅင်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈ တႄႉ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်း မႃးၸိူင်ႉၼႆ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်တူၺ်းၵွၼ်ႇၸင်ႇယုမ်ႇ ၸင်ႇလၢတ်ႈ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း သိုပ်ႇၸီႉၸမ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၼင်ႇၼႆ။

 “ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်ႇၶၢဝ်ႇပွမ် ၊ Share ၶၢဝ်ႇပွမ် သေ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်  တၢႆယွၼ်ႉမၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ယူႇၶႃႈ။ ၵွမ်ႉႁဝ်းတဵၵ်းၽူတ်ႉသ် တဵၵ်းသျႄးၼိုင်ႈၵမ်းသေ  ၸၢင်ႈၽိတ်းသိၼ် ပႃၼႃတိပၢတ်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ ”  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25-26 ၼႆႉၵေႃႈ တီႈတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ သီႇပေႃႉၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇ  လိုဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆမိူၼ်ၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်မႃးတဵၵ်းသမ်းၶဵမ်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ႁိမ်းၸမ်မိုၼ်ႇယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး ၸမ် 300 ယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း