Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶွမ်ႊပၼီႊ

မိူင်းထႆးသိုဝ်ႉယႃႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တီႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈတႃႇ 26 လၢၼ်ႉတဝ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသင်ႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၶွမ်ႊပၼီႊယႃႈယႃ AstraZeneca Plc မိူင်းပရိတ်ႊထဵင်ႊ (မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ) တႃႇ 26 လၢၼ်ႉတဝ်ႈ။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/11/2020 ။ ယႃႈယႃၼၼ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းဢွၵ်ႉသၾိူတ်ႊတိုၵ်ႉၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇၸ်ႂႉတိုဝ်းတူၺ်းယူႇ။ ၾၢႆႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ လႅပ်ႈတေဢွင်ႇမၢၼ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ယႃႈယႃၼႆႉလႆႈဝႃႈ ၾၢႆႇထႆးသင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉတႃႇႁႂ်ႈလႆႈသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼႂ်းၵၢင်ပီ 2021 တေမႃးၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၵႃႈၶၼ်ယႃႈယႃႁူမ်ႈတင်းမူတ်းပဵၼ် ငိုၼ်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ 198 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (မႅၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊထွၼ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၾၢႆ ယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ၾိင်ႈထုင်းသူၼ်းဢီး ငိုၼ်းတွင်းဢုမ်ႈႁွပ်ႇ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ဢီးဝၢၼ်ႈၶၢႆႉ (ႁိုဝ်) ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ တေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽႂ်? ယွၼ်ႉသင်? ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

“ၾိင်ႈထုင်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈလိၼ်တႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ ၵၼ် ယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၵူဝ်ပဵၼ်တႂ်ႈပဵၼ်ၼိူဝ်ၵႂႃႇ။ တီႈဢၼ်ၶုတ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶုတ်းၶဝ်ႈ မႃးတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်၊ ၶဝ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈ ------ ”  ထွမ်ႇတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇ လႅတ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ  --...

ဢမေႊရိၵၼ်ႊ မႂ်ငိုၼ်းၶွမ်ႊပၼီႊ Eagle Shipping ဢၼ်ႁူမ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ငိုၼ်းတွင်းလႄႈၶူဝ်းၶွင် မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မႂ်ငိုၼ်းတီႈၶွမ်ႊပၼီႊ Eagle Shipping ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊပၼီႊ မျႃႉဝတီႇလီႊမီႊတႅတ်ႉ သေ ဢဝ်သၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢႆတေႃႇ သိင်ႊၵပူဝ်ႊ ။ မိူင်းသိင်ႊၵပူဝ်ႊ လူဝ်ႇသၢႆးတႃႇႁဵတ်းၵုၼ်ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ Myawaddy Trading Limited  ဢဝ်သၢႆးမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢႆတေႃႇ ။ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းတေတူၵ်းမႅၼ်ႈ 2 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ Eagle...

ၶွမ်ႊပၼီႊဢမ်ႇပွင်ႇထိုင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈၶုတ်းႁႄႈ ၼႂ်းသူၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်လီ

တီႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉပဵၼ်) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ထၼု ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊဝၼ်းပျေႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈသူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ  ၶဝ်ႈ ၶုတ်းႁႄႈတူၺ်းၼႂ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးၸႂ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႃးၸၢမ်းၶုတ်းတူၺ်း တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈၶုတ်းႁႄႈ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ   - ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း  ၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်  သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 5 ၸုမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လွင်ႈၶုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် (ႁိၼ်မိူဝ်ႊပိူဝ်ႊရ်) တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁိၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉသူင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/6/2019။ ပဵၼ်ၸုမ်းပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊  ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 5 ၸုမ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်သေ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉတႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img