Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၵွၵ်းဢွၵ်ႇၼႄၶိုၼ်း မိုၼ်ႉဝၼ်းသိုၼ်း ႁဝ်းမႃးၶူၼ်ႉၶွၵ်းၵွၵ်းပွၵ်ႇလွၵ်ႈပိူၵ်ႇ သၢႆႇသၢင်ထတ်းထွင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းတႆးႁဝ်း မိူဝ်ႈ 18-19/05/2007 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၸႂ်ႉလႆႈယူႇၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပူၼ်ႉမိုဝ်ႉပူၼ်ႉယၢမ်း ယဝ်ႉႁိုဝ် ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ယွင်ႁူၺ်ႈ ႁဝ်းသပ်းၸႅင်ႈၼႄယၢမ်းၼၼ်ႉ မႃးဝၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းလႆႈဝူၼ်ႉထတ်းထွင်တူၺ်း - “ႁဝ်းၸုမ်းတႆး၊ မိူင်းတႆး ႁဵတ်းႁင်းၵွႆးဢမ်ႇလႆႈ ပေႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸႄႈမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

မုလ်းႁဵတ်ႇလူမ်ႉလႅဝ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ၵၢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉပဵၼ်ၽူလ်လီလႄႈပဵၼ်ၽူလ်ၸႃႉတေႃႇမိူဝ်ႈလူင်လိုမ်းတူဝ်လွင်ႈထုၵ်ႇယူၵ်ႉယွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိူင်းၾၢႆႇပႃႈတႂ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵႂၢမ်းၶၢၼ်ယေႃးၵၢၼ်ၸပ်းၾၢႆႇၿုၵ်ႉၵူလ်း(ၿုၵ်ႉၵလ)ၼိူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႄႈၼပ်ႉထိုဝ် တင်း ၵမ်ႈတူဝ်လႆႈသၢႆႇသၢင်ထတ်းထွင်လႄႈဢမ်ႇလႆႈသၢႆႇသၢင်ထတ်းထွင်ထီႇထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉပဵၼ်ႁဵတ်ႇၽူလ်ၶွင်မၼုသ်းၵူႈၵေႃႉ။ လူၺ်ႈၶေႃႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းတူဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၼိူဝ်တူဝ်ၽႂ် ၽူႈလႂ် လူၺ်ႈလွင်ႈသင်ၵေႃႈလီ တိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၶွင်ၵႂၢမ်းယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈသင်။ ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၼ်ၼိူဝ်တၢင်းၼွၵ်ႈတၢင်းၼႂ်းၶွင်တူဝ်ၽူႈလႂ် ၽူႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မုလ်းႁဵတ်ႇဢၼ်မႅၼ်ႈဢူၵ်းထုၵ်ႇၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵွႆး။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ႇတူဝ် မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမႃးပဵၼ်ၽူလ်လီၸႃႉတေႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ၵွႆးၵႃႈ ပေႃးၽူႈၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင် ၵႂၢမ်းယုမ်ႇယမ် ၼပ်ႉထိုဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ တေၼႅၼ်ႈၼၵ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈႁဝ်းၵွႆး ၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၵေႃႈ...

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးလႄႈထႆႇဝၼ်ႇ

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႁိုင်ယၢဝ်းၶၢဝ်းယဵတ်ႇမႃးလွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈၵၼ်တင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈလႄႈ US။ ၶဝ်ၵေႃႈၶႅၼ်ႇတႄႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သေၶႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈယင်းလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶႄႇတင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ 1975 ၼႆႉလႆႈၶိုၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ။ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတင်ႈသဝ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် (Base) ꨁၶဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်တေႃႇတိၼ်တၢင်းၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းထုၵ်ႇတၢင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈဝႃႉ ၽိုၼ်ႉ ဝၢႆႇသေတူၵ်းၸူမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 1989 ။ (ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵေႃႈယင်းၵိူဝ်းလႆႈလွင်ႈၸွႆႈတီႈၶႄႇသေ 1956 ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈ ပႃႇတီႇ...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ ၼႃႈ Page -...

ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႊလီႊပၢၼ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ

ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႊလီႊပၢၼ်ႊ  ၸၢဝ်းမုတ်ႊသလိမ်ႊလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်ပႆသဵၼ်ႈတၢင်းပႅၼ်ပႄႈသေ တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီၼၼ်ႉ  ဝၼ်းတိတ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈၸိူင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ 15/8/2021  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႊၾ်ၵၢၼ်ႊၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႊ ဢၼ်ပဵၼ် ဢသျရႅပ်ႉ ၵႃႊၼီႊ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႊရူႊလႃႊ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိူၵ်ႇလိူတ်ႈၵူဝ်ႈယၢင်လႄႈ...

တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ပဵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၾၢႆႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ပေႉပုၼ်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်လွင်ႈမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယိုတ်ႈတိူဝ်းထႅင်ႈ ဝၼ်းဢၼ်တေလႆႈၵုမ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်ၵႂႃႇ 31 ဝၼ်း လိူၼ်မေႊ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တႄႇဢဝ်မိုဝ်ႉၼႆႉဝၼ်းၼႆႉၵႂႃႇ လူဝ်ႇယူႇထႅင်ႈ 15 ဝၼ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။ တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႃႇသူႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img