Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၽေႃႇသၢင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်မီးပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း 12 ဢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ...

ၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၼႆ့ မီးၸိူင့်ႁိုဝ်!

လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ဝၼ်း ပီ 2022 ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး UPDJC ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈမိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တင်း NSPNC ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ် လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇ ပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ...

ၽႂ်တေမႄးလႆႈ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယုၵ်ႉတၢင်ႇႁူဝ်ဝႆႉ

ပွႆးသၢင်ၵျၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး ပွႆးတႄႉမီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ၵျေႃႇၸွမ်းဢမ်ႇမီး။ ၼႂ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈတီႈ ပေႃးႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  မၼ်းႁဵတ်းၵႅင်ႈၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၸေႇတၼႃႇတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး လူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႇမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း။ မၼ်းမႃးၶဝ်ႈၵဝ်းယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလူႉပင်းတူၵ်းၵွႆၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈပေႃးဢွၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ သမ်ႉႁဵတ်းၵႅင်ႈလိုမ်း လႅၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၵၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်မီးၵႂၢမ်းမၢႆ...

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၵ်းတေလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၶိုၼ်းမေးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶွတ်ႇတင်ႈပႃႇတီႇတဵမ် 32 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်တႃႇ မူၼ်ႉမေးလႆႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ငဝ်ႈတေႃႇပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် ၶုၵ်းထူပ်း...

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းၸေႈမိူင်းဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈလႄႈ ပၵ်းပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၸေႈမိူင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႂ်ႈပၼ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 တေႃႇထိုင် 21 ၼၼ်ႉ ယူႇၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႄႈတင်း EAO ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁိဝ်ႈၸင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တေႃႇလွင်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶၢၼ်ထဵင်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ မၼ်းမႃးမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိုတ်ႉၶမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းထိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်...

ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း  ၶပ်းၶိုင်တႃႇပၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢွၵ်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်း

ၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တၢင်ႇထိုင်သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်  ၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးယုၵ်းယၢင်ႇ   ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတွၼ်ႈၵၢၼ်လူတ်းယွၼ်ႇဢမ်းၼၢတ်ႈ ၸွမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ (ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း) ။ ၼႂ်းၶေႃႈမူၼ်ႉမႄးယုၵ်းယၢင်ႇၶေႃႈတီႈ 1 ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉတႃႇႁႂ်ႈ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ မၢတ်ႈတႃ 20  ( c )  ဢၼ်ဝႃႈ “ၸွမ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းမူတ်း” ဝႃႈၼႆ။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မၢတ်ႈတႃ 40...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးႁိမ်းႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019  ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ဝႃႉလႄႈ တဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်း  ၼႄၵၢင်ၸႂ် တႃႇမူၼ်ႉ မႄးပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း 2008။ ၸၢႆးၶမ်းၵေႃႇ ၶွမ်ႊမတီႊ တႃႇပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်မူၼ်ႉမႄး...

Latest news

- Advertisement -spot_img