ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢဵၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးႁိမ်းႁဵင်။

Photo by SHAN-ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019  ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ဝႃႉလႄႈ တဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်း  ၼႄၵၢင်ၸႂ် တႃႇမူၼ်ႉ မႄးပိူင်ငဝ်ႈ ပိုင်းမိူင်း 2008။

Photo by SHAN-ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008
Photo by SHAN-ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၸၢႆးၶမ်းၵေႃႇ ၶွမ်ႊမတီႊ တႃႇပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်မူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵမ်ႉ ထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉၶႃႈယဝ်ႉ။  ပၵ်းပိူင်လၵ်း မိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတဵၵ်းတဵင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးမႂ်ႇမႂ်ႇ၊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပိူၼ်ႈတေမႄးမႂ်ႇမႂ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇမႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ။   ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၶႃႈ ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by SHAN-ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမေးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႆႉ ပိူင်လူင်ပဵၼ်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈ  တီႈလိၼ်ဢၼ် တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ။ လိၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈယွၼ်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

Photo by SHAN-ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၸၢႆးၶမ်းၵေႃႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ  ႁဵတ်းၵိၼ်ႁႆႈၵိၼ်ၼႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ လိၼ် လွင်ႈၼႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ဝႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမတ်ႉတႃ 10 ၊ မတ်ႉတႃ 22၊ မတ်ႉတႃ 27 ၸိူဝ်းၼႆႉ။  ပဵၼ်မၢႆမီႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်တီႈလိၼ် ၽိုၼ်မိူၼ် 7 (ပုံစံ ၇) သေၶဝ်ၸၢင်ႈမႃးသိမ်းဢဝ်တီႈ လိၼ်ႁဝ်းၶႃႈတႃႇသေႇ။ မၢႆမီႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းၵႂႃႇဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆး တြႃး  ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ။ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်ႁႆႈႁဝ်းသမ်ႉ ၶဝ်မႃးၸွႆးတြႃးႁဝ်းလႆႈ မတ်ႉတႃ 10 ၼႆႉ။ မတ်ႉတႃ 22 တင်း 27 သမ်ႉ  လွင်ႈႁဵတ်းဝႂ် ၽိုၼ်မိူၼ် 7 (ပုံစံ ၇)၊ ၽိူၼ်မိူၼ် 105 (ပုံစံ ၁၀၅) ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ မၢႆမီႈဢၼ်လူဝ်ႇမႄးထႅင်ႈတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by SHAN-ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼေၵၢင်ၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်ႈမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႊဝႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်ပီ ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း 2008 မႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE