ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

18

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်းတီႈပၢင်သဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

Photo CJ- ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်း တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵျွၵ်ႉမႄး ဝၼ်းတီႈ 6 ထိုင်10 /1/2022

ပၢင်သွၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်းၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 6-10/1/2022 တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11။

“ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်းၶဵၵ်ႉ၊ ရဵၼ်းပူဝ်းၶဵၵ်ႉ၊ ပတ်ႊထႃႊၶဵၵ်ႉ၊ ၶျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉၶဵၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း 12 မဵဝ်းဢေႃႈ။ သွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႄႈတင်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢေႃႈဢၼ်မႃးႁဵၼ်း။ ၸုမ်းသွၼ်မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း  LTLG ၼႆၼၼ်ႉမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်ဢေႃႈ။ ” – လုင်းလႅင်းႁၢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇပွတ်းၸၢၼ်း ပၢင်တိုၵ်းယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ႁႅင်း၊ ပႆႇမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတေၸၢင်ႈႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်းၶၢႆ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသေယူႇသဝ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

လုင်းလႅင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ -“ၶဝ်ၵေႃႈတေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ လိူဝ်မႃး။ ပေႃးၶဝ်မေႃႁဵတ်းမေႃႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈၸႂ်ၵေႃႈတေသိူဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။ ႁဝ်းၵေႃႈသိုဝ်ႉၸၢၵ်ႈၽဝ်ၶဝ်ႈမုၼ်းဝႆႉပၼ်ၶဝ်ႁေ။ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းၶဝ်ႈမုၼ်းဝႆႉပၼ်ၶဝ်ႁေ။ ႁဵတ်းၼႅင်ႈသၢၼ်ဝႆႉပၼ်ၶဝ်တင်းတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းႁေ ၼႆ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်သွၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈပၢင်သဝ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး တူၺ်းလူလုမ်းလႃးဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူးသူၼ်၊ မႅင်းသၢႆး၊ တူၼ်ႈႁဵၵ်ႇ၊ ၶိုမ်းမႂ်ႇ၊ ၵဵင်ၵၢႆလႄႈၼႃးလႅင်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၵေႃႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၶိုင်ပၼ်ပၢင်သွၼ်လၢႆးၸႂ်ႉမႆႉၸလွမ်းႁဵတ်းၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉဢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်မီး 22 ၵေႃႉ။ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်မႆႉၼႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ 900 ပၢႆ။ ယူႇတီႈ ပၢင်သဝ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊ ထမ်ႇမႃႇယူင်ႇပွၵ်ႉ8 လႄႈ တီႈမိူင်းငေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ