ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ မွၵ်ႈ 500 သိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ

170

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈမႃသွၼ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈႁဵင်ၼၼ်ႉ တႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ သိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ တၢင်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။

Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ

တႄႇဢဝ်ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်း ငေႃႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မွၵ်ႈ 500 ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃး ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတီႈလႂ်တႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်း၊ ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၢႆႈမႃးၶႃႈ။ ဢွၼ်ၵၼ် ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ထူဝ်ႈ ၵႃးၵၼ် သေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉ လႆႈယူႇတိတ်းၸပ်းၸွမ်းၵၼ် ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈသဝ်းလႄႈလွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ။ ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉတႄႉ တေၵႂႃႇယူႇတီႈလႂ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ထူပ်းၶဝ်ၸွမ်းတၢင်း   ႁွင်ႉထၢမ်ၶဝ်  ၊  ၶဝ်တွပ်ႇ ႁဝ်းဝႃႈ တေၵႂႃႇလႂ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ။ ၶဝ်တေမီးၶပ်ႉမၢႆၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူႉ တီႈၵႂႃႇမၼ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉသေ ပိူၼ်ႈၶၢႆႉၵေႃႈႁဝ်းၶၢႆႉ ၼႆႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ”- လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉ ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 300 ပၢႆယဝ်ႉ  ။

“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ မိူင်းငေႃႉတႄႉ လႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉဝႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်လႆႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် ႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၵၼ်ၶႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈ”- လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉတႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 500   ။ ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းငေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃး မိူဝ်ႈႁူဝ် လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ