Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵေးသီး 3 ႁဵင်ပၢႆ မႆႈၸႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီးၼမ်၊  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵေးသီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးတႃႇႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊ ၵႃႈလႆႈယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်တီႈဝတ်ႉဝႃး၊ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈ  ။

Photo SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး 3,050 ၵေႃႉ။  လႆႈၶွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ။  ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်း ၸပ်းၶိုၼ်းၵူႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တိတ်းၸပ်းမႃးတၢင်းၵေးသီးၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မႆႈၸႂ်ၽႅဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မႆႈၸႂ်ယူႇၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ။ ၵႃႈလႆႈ ယူႇၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး မၼ်းပဵၼ်မႃးတႄႉၸိုင် တေၵိၼ်းၸႂ် တႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈယူႇၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၵႃႈလႆႈယူႇဝႆႉၸွမ်းၵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ။ မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးပဵၼ်မႃးၼႆႉတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈသေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။  မိူဝ်ႈဝူင်ႈ ပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇပၼ်ဝႆႉ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼမ်ႉသုၵ်ႈမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵေးသီးၼႆႉ မီးတီႈဝတ်ႉၼွင်သွမ်း ၸၢႆး 574 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 759 ႁူမ်ႈ 1,333 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉ ၵျွင်းႁေႃ ၸၢႆး 101 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 147 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 248 ၵေႃႉ။ ဝတ်ႉႁူဝ်ဝဵင်း ၸၢႆး 106 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 181 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 287 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉမိူင်းၼိမ် ၸၢႆး 56 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 60 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 116 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉလွႆသႅင် ၸၢႆး 91 ၵေႃႉ ယိင်း 99 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 189 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵုင်းသႃႇ ၸၢႆး 59 ၵေႃႉ ယိင်း 114 ၵေႃႉႁူမ်ႈ 143 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းလူင် သွင်လၵ်း ၸၢႆး 69 ၵေႃႉ ယိင်း 120 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 189 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၼွင်ဝူဝ်း ၸၢႆး 172 ၵေႃႉ ယိင်း 288 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 460 ၵေႃႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸၢႆး 45 ၵေႃႉ ယိင်း 8 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 53 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၽႃႈၵၢင်/ သုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈတင်းၼမ်။  

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်း သင်မႃးၶႃႈ၊ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်း ၼွၼ်းၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇႁႅင်းၼႃႇၼႆႉ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၸိူဝ်း ၼႆႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်လႄႈ   သုတ်း/ ၽႃႈၵၢင်ယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  လူဝ်ႇၼႃႇၶႃႈ။ ယုင်းသမ်ႉလိူင်ႇ ပေႃးယုင်းၶူပ်းသမ်ႉတေဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈၼႃ။   ၵမ်ႉတေၸၢင်ႈၸပ်းၵၼ်မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉၶႃႈ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP သွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆ ႁႃႈဝၼ်းယဝ်ႉ  ။

“တႃႇပၢင်တိုၵ်းတေယဵၼ်လူင်းၼႆႉ ပႆႇငၢႆႈယူဝ်ႉ တေလႅပ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုဝ်ယူႇ။ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပႆႇထွၼ်ထွႆပၼ်ၵၼ် တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉထႅမ် ႁႅင်းသိုၵ်းၼင်ႇၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်တႄႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇငိၼ်း  ၶႃႈ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉ တီႈတၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် လႄႈ ႁူဝ်ပူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ် တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်ႉပိုၼ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုတ်ႈ ႁၢမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵၼ် တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း