ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး မွၵ်ႈ 300 ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

0
193

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 290 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉလႄႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၸဝ်ႈၶူး တိလေႃးၵ/ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း ၵေးသီး

ၸဝ်ႈၶူးတိလေႃးၵ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း ၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း ၵတ်းယဵၼ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။   ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ။   ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉမႆႈၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ။ ယင်းပႆႇလႆႈႁဵတ်းသင်သေဢိတ်းၼႃႇ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႆတႄႉ သင်ႇလၢတ်ႈၶဝ်ဝႆႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈ ဝတ်ႉၼွင်သွမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ၊ ဝတ်ႉၵမ်ႇမ ထၢၼ်း 74 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉပွင်ဢုတ်ႇ 2 လၵ်း 33 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉသုဝၼ်ႇၼသီႇရိ ႁူင်းထမ်း 155 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉၼႆႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးထႅင်ႈယူႇၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ် လူင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉမီးယူႇ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေးသီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၵေးသီးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း၊ မိူင်းၵၢဝ်လႄႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ်လူင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ