သင်လိုမ်းၶဵၼ်ၽုင်ႇတႄႉ ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ

0
457

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းသေယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇတေယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼင်ႇႁၢင်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတေယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ သၢင်ႈသဝ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်၊ ပွင်သၢင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄၵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈ CRPH လႄႈ KPICT တူၵ်းလူင်း ၵၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းလူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ ၶိူဝ်းတႆးမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလၢတ်ႈပႃးၸဵမ်သၢႆၵွင်ႉသွတ်ႇမၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ CRPH လႄႈ KPICT တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈတိူဝ်ႉသၢင်ႈ၊ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် မိူဝ်ႈ လႂ်ၶဝ်မီးၽွၼ်းလီ သမ်ႉတေၵႂႃႇတိူဝ်ႉသၢင်ႈ တီႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵူၺ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်မႃး ပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးသင်ထႅင်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းပႅၼ် ၽႅၼ်ၵႄႈ ထႅင်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ် ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၼပ်ႉသၢင်ႈၵၼ်တူၺ်း။

ၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁုပ်ႈၵမ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမီးမႃး 4 လိူၼ်လိူဝ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ သိုပ်ႇလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ၊ သိုပ်ႇၶွမ်ႈၶတ်းယူႇ ယႂ်းယႂ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽႃႈဢမ်ႇဝၢင်း တိုၵ်ႉပိုတ်ႇၶွမ်ႈ ၶတ်းယူႇ။

ပေႃးတူၺ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ႁႃၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၶိုင်လၢႆးတေႃႇသူႈၸူးၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ PDF ၸုမ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ တိုၵ်းတေႃးၶဝ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် လိူဝ်သုတ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ဢီႈသင်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၵူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၸပ်းၺႃးၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတိုၵ်းတေႃးယူႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်ပဵၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ မႃးၵွင်ႉသၢၼ်ၺႃးၵၼ်ယဝ်ႉၼႆတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

ၸင်ႇၼၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးတၢင်း လၢႆသမ်ႇလၢႆပိူင်သေ ၶဝ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း EAO ၶဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇ ၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ႁႃဢုပ်ႇၸွမ်းႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းၸၢင်ႈၸမ်ၸႂ် ၶဝ်ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉလႆႈႁၼ်ၸွမ်းယူႇ။

ပွႆႇႁႂ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၶဵၼ်တီႈၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈၵူၺ်း လႆႈဢဝ်လွင်ႈလႂ် လႆႈဢဝ်ၶွင်ၽႂ် ယိုၼ်ႈမႅင်ႇၸႅၵ်ႇပၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းႁတ်းႁဵတ်း မၼ်းတိုၼ်းသိူဝ်းလႆႈႁဵတ်း ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ တေမႃးၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် လူင် ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇပၼ်ၸႄႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ တေမႅင်ႇပၼ်ပႃးၼႃႈတီႈ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃဢိူဝ်ႈ။ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေယဝ်ႉ  တၢမ်တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လူင်းႁဵတ်းပၼ် ၶႅပ်းမၢႆၾၢင်/ မၢတ်ႉပူင်ႇတိၼ်ႇယူႇ တီႈ တၢင်း မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 6-7 ႁဵင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ငိၼ်းၸွမ်းယူႇ။

ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၸုမ်းပျီႇတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်သေယဝ်ႉ တိုၵ်းသိုၵ်းၸွႆႈၶဝ်။ မိူၼ်ၸိူင်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်းမိူင်း ပၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၸၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ပေႃးၼႆ ၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးလွင်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ် မီးၵႂၢမ်းမၼ်ႈသင် ၵၼ်ဝႆႉ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၸႅင်းလႅင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁတ်းၸုၼ်ႉတၢႆသေ တိုၵ်းၸွႆႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် လွင်ႈဝႃႈၶဝ်မီး ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ လိုၵ်းၼႂ်း ၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈထတ်းႁူႉၸိူင်ႉၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် တင်းတႆးႁဝ်းမႃးၼႆႉ။ 1) ၶဝ်မီးၽႅၼ် ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင် မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းယႂ်ႇလူင်။ 2) ၶဝ်မီးၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ႁႅင်းယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢၢၼ်ႇႁူဝ် သိပ်း၊ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီမၼ်းမႃး ပေႃးဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တင်းတႆးသမ်ႉ တေသိုပ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်ယူႇ ယႂ်းယႂ်း တၢမ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သႄႇၵၼ် ၵဝ်းၵၼ် တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၼႆတႄႉမိူင်းတႆးၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢႃႇၼႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဝၢႆးလင် CRPH လႄႈ NUG ၶဝ် လႆႈဢႃႇၼႃႇ ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ႉၼႆႉ ယူဝ်ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းတႆးလူင်ၼႆႉ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်မႃးယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းသင်လႄႈ လႆႈဝႃႈၼႆ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆၵေႃႈ တီႈတႅၵ်ႈမၼ်း တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆလႄႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈၼၸၵ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းတပ်ႉသိုၵ်း AA ရၶႅင်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸဵပ်းသၢၼ်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်။

ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ၽိူဝ်ႇမႃးပဵၼ်လွင်ႈယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇမႃး ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယဝ်ႉၼႆ တႃႇတေၵႂႃႇ ဢူပ်းလူမ်းတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၵေႃႈၵႃႈလႆႈ ယိုၼ်ႉယွၼ်ႇ ပၼ်ၾၢႆႇ AA တမ်ၼင်ႇၽူႈၼမ်းၼႂ်း AA ၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ ၸႄႈမိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႃႇ သွင်ပုၼ်ႈၼႂ်း သၢမ်ပုၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၵၢၼ်တတ်းတွၼ်ႇတြႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇၶဝ် ၵုမ်းထိင်း လႆႈဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼၼ်ႉမၼ်းၼႄသင်လႃႇ ပွင်ႇဝႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း AA ယဝ်ႉ ယူႇတီႈ AA တူဝ်ႈတၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မိူင်းရၶႅင်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႆႉပဵၼ် ငဝ်းလၢႆးတႃႇၶႄမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ။

လၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ပွင်ႇဝႃႇသင်ၼႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇၾၢႆႇ NUG, CRPH ၶဝ် လႆႈဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇၵေႃႈလီ ငဝ်းလၢႆးပိူင်ပဵၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပဵၼ် ထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇၸႂ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ငဝ်းလၢႆးပၵ်းၵဝ်ႇ ပိူင်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၸိူင်ႉ ၼၼ်။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး မိူင်းတႆး ဢၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸွမ်း ၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၼ်းလိူင်ႇၼမ် ။ ၵမ်းၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်တီႈလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းတႆး  ပဵၼ်ယူႇ၊ မီးယူႇ ၼၼ်ႉ သေ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶွမ်ႈၶတ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႇယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉမီးယူႇလၢႆလၢႆၸုမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းလိုမ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူင်းတႆးဢၼ်ဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၶဝ်မႃး မီးမႃး 60 – 70 ပီမိူင်း ၼႆႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တၢမ်တူဝ်မိူင်းတႆးၼႆႉ ပႆႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်းလွင်ႈဝႃႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈမႃးသေပွၵ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈ သဝ်းမႃးၸွမ်းႁဝ်းတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တၢမ်ၼင်ႇၵူၼ်းတႆး၊ တၢမ်ၼင်ႇမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ႁူႉၵႃႈ လႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈမႃးၵူၺ်း။

တီႈၼႆႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ တေလိုမ်းပႅတ်ႈ ၶဵၼ်ၽုင်ႇႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ် မႃးၽၢၼ်ႇသၢင်ႈပၼ်ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉ  သေ ႁဝ်းသမ်ႉၵူၺ်း တေမႃးႁဵတ်းၵႃၼႄးၵဝ်ႉ၊ ၵဝ်ႉၼႄးၵႃ တေႃႇၵၼ်သေ တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ယူႇၵူၺ်းတႄႉ ၽႅၼ်ႇ တီႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ ။လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလၢတ်ႈမႃးၸဵမ်ပိုင်း။

ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ၸႄႈမိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵူၼ်းတႆး ၶိူဝ်းတႆးသေ ၸင်ႇတေ ပဵၼ်မႃး/ မီးမႃး ႁူမ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ် လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသၢင်ႈသဝ်းမႃး ၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလူင်ပိူၼ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တေလႆႈမီးလွင်ႈ မုင်ႈၼႃႈႁၼ်ၵႆ တေလႆႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈ ယူႇသဝ်းၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵၼ်ၸွမ်းထမ်း။

တႃႈမုင်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်ဢီႈသင် လၵ်းၶၢၼ် ဢၼ်ႁဝ်းဝႃႈ Value ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉၼၵ်း ပဵၼ်ဢီႈသင်။ လွင်ႈၽဵင်ႇ ပဵင်း၊ လွင်ႈမီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်း၊ လွင်ႈဝႆႉၼၵ်းၶိုၵ်ႉၶၢႆးတေႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶွင်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၽေႃႇၼမ်ႉ ၼႄတူဝ်လႆႈယူႇ တႄႉတႄႉမီးမီး ၼႆၸိူင်ၼင်ႇႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈယူႇသဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းႁႃငိူၼ်ႈမၼ်းလႆႈ မၼ်းတိုၼ်း ၽေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယုမ်ႇယမ် ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလီလိုမ်းၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးမိူင်း ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈဢၼ်မီးယူႇ မိုဝ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉသေယဝ်ႉ ပၢႆးမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ မီးတႄႉ မိုဝ်ႉၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်းတႄႉ -ယၢၼ်ႇသူႇ ၽုင်bႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ ၶဵၼ်ၽုင်bၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သႄႇၵဝ်း ယႃႉယုင်းမိူင်းတႆးမႃး သႄႇၵဝ်းယႃႉယုင်း မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မႃး 60-70 ပီမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလီလိုမ်း။

ၸင်ႇဝႃႈ ၶိင်ႇၼႆႉ ယၢမ်းၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵေႃႉလူၺ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ် ၽူႈႁၢၵ်းလင် တေႃႇၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆးလႄႈ ၽူႈႁၢၵ်းလင်တေႃႇ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းမၼ်းလႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇၸႂ် လႅင်းၸႂ် သေ ႁႃလႆႈငိူၼ်ႈမၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လႆႈယူႇၼႆတႄႉ ၽႄးၶဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ၽႅၼ်ႇတီႈမိူင်းတႆး ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇဢၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈႁၢမ်ႈလႆႈႁႄႉလႆႈယူႇ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၸင်ႇဝႃႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်း မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းလႄႈသင်၊ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM လႄႈသင်၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်း Strike ယူႇလႄႈသင် တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵတ်းယဵၼ်၊ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တႃႈမုင်ႈႁဝ်း မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈတႅၵ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ် တႅၵ်ႈယႅၵ်ႈၵၼ်သေ ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ် ယဵၼ်၊ ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၸွမ်းထမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၸဵင်ႇ ၵူႈ ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၸင်ႇတေ ပဵၼ်မႃးလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇပၢႆးၼႄၵၼ် မွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈ လႆႈၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်း ဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

7/6/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ