Saturday, July 20, 2024

RCSS ဝႃႈသင်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸၢင်ႈတူၵ်းလွၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈပႃး ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် တေၸၢင်ႈတူၵ်းလွၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS လၢတ်ႈ။

Photo Credit ti LT- ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်းၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇပ လိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လႄႇႁႃၸွမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇ ၵူႈဝၼ်း/ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မုင်ႈမွင်းသိုၵ်းတႆး   တေၸွႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းတူၺ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း  ၽွင်းၼႄၵၢင် ၸႂ်  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်   ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ၵူၼ်းတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး  ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတေႃႇသူႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈ သိုၵ်းတႆး၊ ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်သဵင် ပဵၼ်ပၢၵ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသူႈ ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးမႃး ယူႇလင်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်။ မႃးဢဝ် ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပေႃးတေဢမ်ႇၺႃး တီႉၺွပ်းတဵၵ်းတဵင် လူလၢႆ – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းၸိုင် မၼ်းတေၸၢင်ႈ တူၵ်းလွၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းၼႆ  ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

 “တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ပႃးၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၵႂႃႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထိုင်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပုၼ်ႉၼႆ  တေၸၢင်ႈၵႂႃႇတူၵ်းလွၵ်းမၢၼ်ႈ ။  ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼႆ မၢၼ်ႈၶဝ်တေဝႃႈမီး ၸုမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေၶဝ်ႈၵႄႈဢိူဝ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးၵိူတ်ႇ ပဵၼ်သိုၵ်း ၵၢင်မိူင်းမႃးၼႆ ၶဝ်တေၸႂ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းသေၵႄႈလိတ်ႈလႄႈ သမ်ႉတေၶိုၼ်းမႃး  တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ထႅင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆးသမ်ႉ ပႆတၢင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ယူႇဝဵင်းၽႂ်ဝဵင်းမၼ်းၵူႈဝၼ်း။     

“ပေႃးဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇဝႃႈၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။  သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း သေတီႈတီႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် တေ ၸၢင်ႈဢဝ်သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်းလႆႈ။ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼႆ တေပဵၼ်ၶေႃႈ ဢၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေတူၵ်း လွၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယၢင်းၽိူၵ်ႇ  KNU တႄႉ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း။

 ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႃလိ ၵုၼ်ႁဵင် ၶူဝ်လမ် မိူင်းပၼ်ႇ ၵဵင်းတုင် မူႇၸေႊ ၺႃးတီႉဝႆႉဢမ်ႇယွမ်း 20 ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

KUN တင်း RCSS ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼင်ႇၵၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈၵိုတ်းယၢင်ႉဝႆႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း