ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
246

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လွင်ႈ ၼုင်ႈဝႆလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼၢင်းယိင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by Cherry Kham-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/2/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 800 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလူဝ်ႇ။ ၶဝ်ပၢႆႈမႃး ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် သိုၵ်း TNLA ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ လၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး သွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပၢင်ၸၢမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 388 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉၵၢင်ႉၵၢင် 400 ၵေႃႉ၊ ဝၢတ်ႉ ၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ 20 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း 35 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵွင်းလွင်းဝွင်း၊ တွင်ႇပလူဝ်ႉ၊ တူၼ်ႈ ၶၢင်ႈ၊ ၸၢင်ႉႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်းၼိုင်ႈႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ