မီးၸုမ်းၵူၼ်းယူႇၵႄႈ ပွမ်ႁဵတ်း RCSS , SSPP သေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွမ်

0
363

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်း ပွမ်ႁဵတ်း SSPP , RCSS သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပွမ် လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တၢင်းသွင်တပ်ႉသိုၵ်း ယိုၼ်ယၼ် ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်တေႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်ၵူၺ်း ။

Image: လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွမ်

ဝၼ်းတီႈ 17-18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင် ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး တင်းမိူင်း ထုၵ်ႇၸုမ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တတ်းၶၢတ်ႇဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ  မီးၵူၼ်းၽၢမ်းႁဵတ်း ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွမ်(ဢၼ်တု)  ၽိုၼ်ၼိုင်ႈသေ ၽႄႈ ၸွတ်ႇၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ -“မၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း ၵဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းၵူၺ်း လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢၼ်တႄႉမၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လူဝ်ႇလႆႈထတ်းသၢင် တူၺ်းလီလီ။ ပေႃးဝႃး ပဵၼ်ဢၼ်တႄႉၼႆ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ၼႂ်းဝႅပ်ႊသၢႆႊၶွင်ၽႂ်မၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၵေႃႈ မီးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ပွမ်(တု) ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ RCSS သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပွမ် ၵူၺ်း။ ပေႃးမီးၵၢၼ်သိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃးၼႆ မီးမႃးလိၵ်ႈပွမ် – ၶၢဝ်ႇပွမ် လႄႈ မီးလွင်ႈလၵ်ႉပွႆႇ မၢၵ်ႇတီႈႁိူၼ်း/ လုမ်း မီးလွင်ႈတီႉၵူၼ်းၸွႆႈ ၵၢၼ်သေ ၾၢႆႇၾၢႆႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း လီၾၢင်ႉ လီလႆႈဝႆႉ သတိၵၼ် ယႃႇယုမ်ႇၵၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း တေႁူႉလီသေပိူၼ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်း လဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဢၼ်ပၵ်း ယူႇတီႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇ လိူဝ်ပိူၼ်ႉ၊ ပၼ်ႁႃ လွမ်ငွႆးယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ၵေႃႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁႆႉသေပွၵ်ႈ။

လွင်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃ ၽေႃးၵႂၢမ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂႃႇ၊ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵွပ်ႇၵူႈသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း၊ သွင်ၾၢႆႇသမ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇၵၼ် ထိုင်တီႈ လူႉတၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇ ပဵၼ်ၵွင်ၵေႃႈ မီးမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ