ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ

0
83

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 11-12/1/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸမ်ႁဵင် ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမၢၼ်ႈၸၢမ် တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ   ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။

လုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“မိူဝ်ႈဝႃးတင်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး တင်း မၢၼ်ႈၸၢမ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ သေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တိုၵ်ႉမီးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ပႆႇၵတ်းယဵၼ်လီ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႄႉ မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  လႅပ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶိုၼ်းတေႁွင်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵေႃႈပႃး။  ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းတႄႉ တေပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း  သင်ဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁွင်ႉပွၵ်ႈတႄႉ”- လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  တင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉမႃး  သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်းလိူဝ်ႇ၊ မႆႉႁုင်း၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢတ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 268 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၸၢမ်။   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 620 ပၢႆ သမ်ႉမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE