Wednesday, July 17, 2024

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းထုင်ႉၼႃႈလိၼ် UWSA ပၵ်းသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင် 4-5 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် UWSA ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်။

လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉတီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆႉ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လူင်ႈၼႃႈဝႆႉယူႇသေတႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တီႈမီးတပ်ႉသိုၵ်း UWSA ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇပၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်လႄႈ  ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 2 /11/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ် ဢၢၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈလၢၼ်ႇ တင်းၶဝ်ႈၼႃႈလိၼ် UWSA ၼၼ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈလႄႈ လႆႈၼင်ႈပႂ်ႉပဵၼ်ၸူဝ်ႈမူင်း၊ လိုၼ်းသုတ်းလႆႈဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ။

ၸၢႆးၵျေႃႇဢွင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈဢၢၼ်းၵႂႃႇတူၺ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၶဝ်ပၵ်းသဝ်း။ ၵႂႃႇပႂ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ 8 မူင်း – ထိုင် 9 မူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆးငၢၼ်းၸူးတၢင်းၼိူဝ်ယင်းပႆႇယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းသေယဝ်ႉဢေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ သူၼ်းတုမ်ၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လဵၵ်ႉယႂ်ႇ ပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽႂ်ယင်းပႆႇလႆႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႉ ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉသေၸုမ်း။

ဢၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉပဵၼ် ဝၢၼ်ႈႁုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈသီႇႁူၵ်း၊ မိူင်းယွၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶမ်း၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ-ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉတီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၸၢႆးၵျေႃႇဢွင်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉဝႃႉ ယူႇသဝ်းၼမ်လႄႈ ၶဝ်သႂ်ႇပၼ်ပႃႇတီႇလႂ်ၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉတႄႉ ပႃႇတီႇၼၼ်ႉတေဢွင်ႇပေႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းထုင်ႉ UWSA  တူင်ႉၼင်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းဝႃႉ မီးမွၵ်ႈ 4 မိုၼ်ႇပၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ လႆႈဝႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ UWSA ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ တႃႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတေလႆႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ တေငူပ်ႉငိဢုပ်ႇၵုမ်ယူႇၼႆ ၸၢႆးတူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃၽႄၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ပိူၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈမႃးဢုပ်ႇတင်းႁဝ်းၶႃႈယူႇ။ ၶဝ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉၵေႃႈလႆႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉပၼ်ယူႇဝႃႈ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႆႈၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆ ”- ဝႃႈၼႆ။

 ၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေႃႇဢေးတီႇတႃႇမျိၼ်ႉ ၼေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ LNDP ၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -တႃႇတေၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ထုင်ႉၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈလူင်ႈၼႃႈ ထိုင်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဝႃႉ ဝႆႉ 2 ဝၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ မီးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဝႃႉ၊ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸုမ်းလႃးႁူႇ လႄႈ သိုၵ်း RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉပဵၼ် ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈဝႃႉ (ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇဝႃႉ 3 ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉဢၼ်မႂ်ႇ) ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႈလွင်ႈလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UBP ၊ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ LNDP၊ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် )SNLD၊ ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP လႄႈပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း