Monday, May 20, 2024

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 1 )

ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃး၊ တူဝ်ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းတၢႆ လိူဝ်ပၢၵ်ႇ ၵႂႃႇ – ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွပ်ႈသင်၊ ၵၢၼ်မိူင်းတင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊  RCSS/SSA သမ်ႉႁဵတ်းသင်ယူႇ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ႁိုဝ်ၵႂႃႇ ၸၢႆးယီႈၽူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ ။

- Subscription -
ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS/SSA (Photo:SHAN)

ထၢမ်- မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း၊ မိူင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆဝဵင်းၵေႃႈ ပိၵ်ႉ ဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းဝႆႉယူႇၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) သေ ၶပ်းၶိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸွႆႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ- ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ၊ ၽေးသၽႃႇဝၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၵူၼ်းႁဝ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈ မႃးၼႆ- 1.ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉသၢၼ်ၶေႊမီႊၼမ်။ 2.ယႃႉပႃႇမႆႉ မူၺ်ႉထိူၼ်ႇမူၺ်ႉၶိူဝ်း။ 3.ၼႂ်း ၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ ၵၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၼႆႉၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး။ လုၵ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉၵေႃႈမီး ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆၶိုၼ်ႈမႃး။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ တႃႇမၼ်းတေႁၢႆၼႆ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇႁၢႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းလူဝ်ႇမီးဢီႈယႃမၼ်း၊ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေမိူၼ်ၵႂႃႇၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ သၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ၊ ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၶဝ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ရေႃးၵႃႇဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပႆႇမီးဢီႈယႃမၼ်းၼႆ မၼ်းတေပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ တိၵ်းတိၵ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ရေႃးၵႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉပွတ်ႇ၊ ပေႃးဝႃႈႁႅင်းၵမ်ႉတူဝ်ဢမ်ႇမီး မီးရေႃးၵႃႇယဵဝ်ႈၸဵမ်း (ပဝ်းဝၢၼ်)ႁိုဝ်ႉ၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတိတ်းၸပ်းငၢႆႈ၊ သမ်ႉတၢႆဝႆး၊ ၵွပ်ႈၼႆ ရေႃးၵႃႇဢၼ်ၼႆႉလီမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်သမ်ႉဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈရေႃးၵႃႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ ၾၢင်ႉတိူၼ်ဝႆႉ  လွင်ႈသုပ်းၼႃႈၵၢၵ်ႇ/သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ လွင်ႈလၢင်ႉမိုဝ်း၊ လွင်ႈႁႂ်ႈယူႇႁၢင်ႇ ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်၊ ဢမ်ႇဝႆႉၼၵ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ် သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ။

သမ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ရေႃးၵႃႇဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမႃးတိတ်းၵူၼ်းသူႇၵူၼ်း၊ ၵမ်ႈၼမ်ပေႃႇတီႈ ၵူၼ်းၶွၼ်ႈ တုမ်ၵၼ်ၼမ်၊ တူၺ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးၵိၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇလၢႆလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်း ဢမေႊရိ ၵၼ်ႊ၊ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၼႆႉၵူၼ်းၼမ် ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ပဵၼ်ၾုင်ပဵၼ်ၾုင်။ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းဢိင်း ၵလဵတ်ႈ၊ မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းယူႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်။

ၵူၼ်းၼႆႉ ပေႃးယူႇၶွၼ်ႈၵၼ်ၼမ် မၼ်းမီးဢၢႆၵူၼ်း၊ ဢၢႆၵူၼ်းသူႇၵူၼ်း မၼ်းၸၢင်ႈတိတ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၼႆႉ လီလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတႄႉတႄႉ။ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ မၼ်းလီမႆႈၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈထတ်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးမေႃယႃထႅင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းမီးၶိူင်ႈထတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈထတ်းလူမ်းမႆႈၵူၺ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းလူင်းၵႂႃႇၸွႆႈၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ထတ်းလူမ်းမႆႈၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃပၼ်ၵိၼ်။ ၵူၼ်းတိတ်းရေႃးၵႃႇႁႃႉဢမ်ႇတိတ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ၊ တႃႇႁူႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇၶဝ်ႈၶိူင်ႈလႅပ်ႊ (Lab) ၵွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈလႅပ်ႊ ၶိူင်ႈထတ်း(Lab)၊ ၶိူင်ႈလႅပ်ႊသမ်ႉမီးၼႂ်းဝဵင်း တႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးၼႂ်း ဝဵင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ တူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်း၊ ႁႃယႃမၼ်းၵေႃႈပႆႇမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးၵႅတ်ႇၶႄမၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉၸၵ်း ယႃႈယႃ ႁၢၵ်ႈမႆႉႁၢၵ်ႈတွၵ်ႇ/ႁူဝ်မႆႉႁူဝ်တွၵ်ႇ၊ ယႃႈယႃသြႃႇတႆး။ ယႃႈယႃၼႆႉ 1.ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ တင်း မၢၵ်ႇၽႃႈ၊ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၵၢင်ၶမ်ႈတႃႇသေႇ၊ မၢၵ်ႇၽႃႈၼႆႉ မၼ်းၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ယႃႇႁႂ်ႈမႃး တိတ်းၶေႃးႁဝ်း။ 2.ၽၵ်းမီႇႁေႃ။ ၽၵ်းမီးႁေႃၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လၢႆးႁႄႉၵင်ႈမၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၽၵ်းမီႇႁေႃၼႆႉတူမ်ႈသေၵိၼ်လေႃးတင်းၼမ်ႉၶိင် လေႃးမၢၵ်ႇၽႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တူမ်ႈၵိၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၵိၼ်ၶမ်ႈၵိၼ်ၼႂ်။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လၢႆးဢဝ်ယႃႈထိူၼ်ႇယႃႈၶိူဝ်းသေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ လွင်ႈႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိတႄႉတႄႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်ၼႃႇၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလူဝ်ႇႁဵတ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပွႆးလၢမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်မႃး၊ ပေႃးမႃးၼႆ တင်းဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း တင်းဢၼ် ႁဝ်းတိတ်းရေႃးၵႃႇ ပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်းဝႃႈ မၼ်းၵုမ်ႉႁႃႉဢမ်ႇၵုမ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈဝႆႉ ငိုၼ်းတိုၼ်း/ၿတ်ႊၵျႅတ်ႉသေ သူင်ႇပၼ်ၶိူင်ႈမႆႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်း ပၼ်ၸုမ်းႁဝ်း တင်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽိတ်ႇဢွၼ်ႇ မၼ်းၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ မၼ်းဢမ်ႇပဵင်းပေႃး၊ ႁႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး၊ ပၼ်ဢီယႃၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢီယႃမၼ်းၵေႃႈပႆႇမီး။ လိူဝ်သေပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ပၼ်ၼႃႈၵၢၵ်ႇ/ၽႃႈပူၵ်ႉသူပ်း၊ ပၼ်ၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ၊ ပၼ်ယႃႈလၢင်ႉမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႆႉၵေႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေၸႅၵ်ႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈ။

လွင်ႈရေႃးၵႃႇၼႆႉ လီမႆႈၸႂ်ပုၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈတႄႉတႄႉ။ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမေႃၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၵူၺ်း တေၵႂႃႇၸႂ်ယႂ်ႇမေႃယႃၼႆ မေႃယႃႁဝ်းမွၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မေႃႁဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇၶႅၼ်းတေဢမ်ႇပေႉယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉလၢႆးမၼ်း။ ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵေႃႉၼႆႉ 1.လူဝ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်တူဝ်ၵဝ်ႇ။ 2.လူဝ်ႇမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း မီးတၢင်းႁူႉသေႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ။ 3.ယႃႇပေၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းၼမ်။ 4.ယႃႇႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း။ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈရေႃးၵႃႇၽႄႈႁႅင်းၼမ်သေ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉၸမ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၶဝ်ႈႁႃသဵင် ႁိမ်ၵၼ်ႁႃသဵင်သေ ဢၼ်ၼႆႉၽွၼ်းလီမၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီး။ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းၵူၺ်း တေမီး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမႃးတုမ်ၵၼ်ၼမ်၊ ပႃႇတီႇၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်းတုမ်လႆႈၼမ်၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ၽေး။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ပႆႇႁူႉ။ တေလိူၼ်ႈၶၢႆႉၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈႁိုဝ်၊ တေဢမ်ႇၶၢႆႉႁိုဝ် ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ။

ထၢမ်-ပေႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႇၽႄႈမႃးၵမ်းထီႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၶွမ်ႉၶမ် လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပေႃး RCSS လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသမ်ႉသၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸွမ်းႁႄႉႁၢမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၺႃးသၢႆသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်းၵၼ်သေ ထိုင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေ လူတ်းယွမ်းပၼ်ႁႃ လႆႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၵွင်ႉတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ တိုၼ်းပႆႇမီးသင်၊ မၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ တပ်ႉသမ်ႉႁဵတ်းပိူင်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းတပ်ႉမတေႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵႅတ်ႇၶႄၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵႅတ်ႇၶႄၽေး ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ႁဝ်းပႆႇမီးၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သင်။

ထၢမ်-ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽေးလူင်တင်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဝၵ်ႉဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း သေ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ/ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် မၢင်ၽဝ်ႇၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး လႆႈယူႇႁိုဝ်၊ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသေ သုတ်ႉႁႃၵၼ်ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၶႃႈၵႂႃႈၼေႃ ?။

တွပ်ႇ-မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄတႄႉမၼ်းၵေႃႈလီ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈလီ၊ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈလီ ၶဝ်ယူႇတီႈၾၢႆႇပေႉပုၼ်ႈသေ ဢဝ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၵူၺ်း၊ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေႁဵတ်း။

ယုၵ်ႉၼႄတူဝ်ယၢင်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ငိုၼ်းၿတ်ႊၵျႅတ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸွႆႈမႃး တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉၼမ်ၼႃႇ၊ ဢၼ်ၸွႆႈထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ 3 ပုၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈတႄႉ ဢမ်ႇပူၼ်ႉမွၵ်ႈ 1 ပုၼ်ႈ၊ 2 ပုၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဝၵ်ႉဢဝ်ၽွၼ်းလီတႃႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ဢဝ်ယႃႈယႃၵႂႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်သိုဝ်ႉသဵင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵိူတ်ႇမႃးၵၢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်။ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈမႃးငိုၼ်းၿတ်ႊၵျႅတ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ႁဝ်းၵေႃႈႁူႉယူႇ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈၶဝ် ဢမ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄသင်သေ မိူၼ်ဝႃႈပႅတ်ႉလႅၼ်မႃးထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမၼ်းမီး။

ထၢမ်- ဢၼ်ၸွႆႈတီႈ RCSS ၵမ်းသိုဝ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ မီးသင်လၢႆလၢႆ ၶႃႈလႃႇ?။

တွပ်ႇ-တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈၼႆႉ မီးၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းမႆႈ၊ ၼမ်ႉယႃႈလၢင်ႉမိုဝ်း၊ ၼႃႈၵၢၵ်ႇ (ၽႃႈတူမ်းပၢၵ်ႇၶူႈၼင်) ၊ ယႃႈယႃၵိၼ် မွၵ်ႈၼၼ်ႉဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း၊ ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းပေႉတႄႉ မွၵ်ႈသွင်ဢိူင်ႇၼႆႉၵႂႃႈ (ၶူဝ်သေလၢတ်ႈ)၊ တင်းသဵင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ။ မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်တႄႇပေႃႇ မႃးၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈပႆႇၸွႆႈႁဝ်း၊ ႁဝ်းဢဝ်ငိုၼ်းမူႇၸုမ်းသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈမူႇၸုမ်းသေ ႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၵူႈတပ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်း တင်းမေႃယႃႁဝ်းသေ တင်းတပ်ႉသိုၵ်းသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဝ်းလူင်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵၢႆးတႃလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ်။ တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ၵူဝ်ႁဝ်း မီးဢေႃးၸႃႇၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶဝ်ၵေႃႈၵႂႃႇၸွမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ။ တီႈတႄႉမၼ်း လၢႆးဢၼ်ၶဝ် ၵႂႃႇၸွမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ပေႃးဢဝ်သၽႃႇဝတြႃးဝႃႈ ၶဝ်ၶႅၼ်းသုမ်း၊ ယႃႇဝႃႈၶဝ်တေပေႉပုၼ်ႈ၊ ၶဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၶႅၼ်းႁူႉမႃးဝႃႈ လွင်ႈဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇၸွမ်းထမ်း/တြႃး။ ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၶဝ်သေ လႅၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၶဝ်ယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၶဝ်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁၵ်ႉၶဝ်၊ ၼႆႉၶဝ်လႅၼ်ၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႃႇသေႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၵ်ႉၶဝ်ဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ဝႃႈလႆႈၼႆ မိူင်းတႆးၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈပေႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢဝ်လွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်သေပေႉမႃး ၼႆႉသမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈယူဝ်းယူဝ်းသေပေႉမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်မႃးမူတ်းယဝ်ႉ။

ထၢမ်- ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈၽႄႈယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ၊ ငဝ်းလၢႆးၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸွင်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉငမ်းယဵၼ်၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈၽႅၼ် ၵၢၼ်လူႉႁႃႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလူႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လီၼႆႉ ႁဝ်းတၼ်းလႆႈႁဵတ်း 21 ပၢင်လူင် ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ရေႃးၵႃႇၼႆႉ မၼ်းၸင်ႇၽုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး၊ ရေႃးၵႃႇဢၼ်ၽုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ သၢႆတၢင်းမၼ်း ၵေႃႈႁၼ်ယူႇ မၼ်းမႃးတၢင်းၿင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႉသျ်လႄႈ တၢင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊမႃး၊ ၶဝ်ႈတၢင်းရၶႅင်ႇ သေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸွမ်းသၢႆၵၢၼ်ဝိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးၽႄႈႁႅင်းၼႃႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလၢႆးၵုမ်းၵမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးမီးပၵ်းမီးပိူင်တႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပေႃးမႃးတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉတႄႉ သင်ဝႃႈရေႃးၵႃႇၼႆႉၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇ တိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉမၼ်းတေယၢပ်ႇ၊ တေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ Online ၼႆ ပၢင်ၵုမ် Online တင်းပၢင်ၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ရေႃးၵႃႇၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ လွင်ႈသၢင်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ မၼ်းၵေႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၽွင်ႈယူႇ။

ထၢမ်- တႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈလူး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်မႃးၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇတႄႉၵေႃႈ PPST ႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမႃးႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးယဝ်ႉပၢင်ၵုမ် PPST ယဝ်ႉ ပီၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် EAO Summit ။ သွင်ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးဝႃႈလွင်ႈရေႃးၵႃႇၼႆႉ ပႆႇလူတ်းလူင်း တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း၊ တၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်း၊ ဢၼ်ႁဝ်းၽႅၼ်ဝႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်း Summit ၶိုၼ်ႈမႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆႉ တေႁဵတ်းဢီႈသင်ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼၼ်ႈ။ ပိူင်လူင်တႄႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် 21 ပၢင်လူင်ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈမူႇၾႅတ်ႊၻရႄႊ 5 ၶေႃႈ၊ ၼႂ်း 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၵူၺ်း၊ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇတေႃႇၵႂႃႇၼႆႉ ၾႅတ်ႊၻရႄႊမၼ်းလၢႆလၢႆမီးယူႇ 50-60 ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ တႃႇတေသိုပ်ႇဢုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်မူႇၾႅတ်ႊၻရႄႊၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ။

ထၢမ်-ၵဵဝ်ႇၵပ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသေ ဢၼ်ၶႂ်ႈထႅမ်လၢတ်ႈ မီးထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ- ၶၢဝ်းယၢမ်းရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမီး 4 ၶေႃႈ- 1.ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈရေႃးၵႃႇသေ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်း၊ ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း/တူမ်းၶူႈၼင်၊ လၢင်ႉမိုဝ်း၊ လွင်ႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၶိင်း၊ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်း လူဝ်ႇၾၢင်ႉသတိ။

2.ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈတူၺ်း လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၼႂ်းမူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းထႅဝ်၊ လူဝ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉၶဝ် သမ်ႉလူဝ်ႇမီးပၵ်းပိူင်ႁႄႉၵင်ႈပၼ်။ ပိူင်ႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇပၵ်းပိူင် ဢၼ်ပိူၼ်ႈၾၢင်ႉတိူၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ယႃႇပေယူႇၸမ်ၵၼ်၊ ယႃႇပေႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းယူႇတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇမိူင်းၶဝ်၊ တပ်ႉၵွင်တပ်ႉၸုမ်းၶဝ်၊ ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း ပေႃးတိတ်းရေႃးၵႃႇမႃး မၼ်းဢမ်ႇၵုမ်ႉ။

3.ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇတေၵႂႃႇသူႇၸႂ်းၵၼ် တီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇထွမ်ႇၶၢဝ်ႇထွမ်ႇငၢဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ 14 ဝၼ်းဝႃႇ၊ 21 ဝၼ်းဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးရေႃးၵႃႇသင်သေ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ်ၼႆႉမၼ်း သဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်း၊ သဵင်ႈၵႂႃႇၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၺ်းလီသေးလၢႆ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉမၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆၼႆႉ လီဝႆႉသတိ၊ ပေႃးဝႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ပေႃးပိူၼ်ႈၵၵ်းတူဝ်ႁဝ်း ႁဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ႁဝ်းတေသၢၼ်ၶတ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈ Lock တူဝ် ၵၵ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁႄႉၵင်ႈရေႃးၵႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵႂႃႇၵႂႃႇပႆပႆ လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း။

4.လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ။ ရေႃးၵႃႇၼႆႉ  သတ်းသူႇၵူၼ်းၵေႃႈမၼ်းမီး၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မူတၢႆ၊ မႃတၢႆ၊ ဝူဝ်းတၢႆဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉၵျိူၵ်ႈၼိူဝ်ႉၵျိူၵ်ႈပႃႇၼႃႇလူး၊ တၢႆၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ၊ ႁဝ်းႁူႉၶႂ်ႈၵိၼ်ၵူၺ်းၼႆ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈလူဝ်ႇၾၢင်ႉသတိ၊ ႁဝ်းၵိၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ပဵၼ်ရေႃးၵႃႇၼႆၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလီ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လွင်ႈရေႃးၵႃႇၼႆႉ ႁဝ်းယႃႇဝႆႉမဝ်မၢင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ယႃႇဝႆႉမဝ်မၢင်၊ ပေႃးပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇမီးဢီယႃမၼ်း။ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈယႃမၼ်း ဝၵ်ႉသိၼ်ႊ၊ မၼ်းၵေႃႈပႆႇဢွၵ်ႇတႄႉတႄႉ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢီယႃမၼ်း ပီသဵင်ႈပုၼ်ႉၵွၼ်ႇ ပီၼႃႈပုၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇသေ ရေႃးၵႃႇၼႆႉမၼ်းၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁၢႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇဝႃႈလူဝ်ႇမေႃၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်းသေ ဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း၊ ဢိူင်ႇၽႂ်ဢိူင်ႇမၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းၽႂ်ၸႄႈဝဵင်းမၼ်း ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ။

(သိုပ်ႇပႂ်ႉဢၢၼ်ႇ/တူၺ်းထႅင်ႈ တွၼ်ႈ – (2) လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ တွၼ်ႈ -(3) လီ/ၸႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တွၼ်ႈ – (4) ပၼ်ႁႃမိူင်းတႆး လႄႈ လၢႆးၵႄႈ/ ၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၊ ဢိၵ်ႇ ငဝ်းသဵင်/ႁၢင်ႈတူင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း