Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ

ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ ၽူႈၵႅမ်တူဝ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉ

ၶျႄႇရီႇထႅတ်ႉ  လႄႈ ပျေႉၽဵဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 သေထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505။ ဝၢႆးလင်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၺႃးတီႉယဝ်ႉလႆႈ 8 လိူၼ် ၽူႈၵႅမ်တူဝ်မၼ်းတင်းသွင်ၵေႃႉ ၸင်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတီႉ တီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းၶဝ်ဢၼ်မီးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ “ၶႃဢမ်ႇၺႃးတီႉမိူဝ်ႈၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၶႃယူႇတီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉတူၺ်းၶႃဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးၶႃ ၵပ်းသိုပ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇလူၺ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ၸူဝ်ႈ NUG...

ၵူၼ်းလူင်ဢိူၺ်!! ပေႃးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်းယူႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈမုင်ႈမွင်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ယွၼ်ႉသင်ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼႄမႃး ၶေႃႈယွၼ်ႉမၼ်းမီး 3 ၶေႃႈ။ 1.ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်း။ 2.ၾၢႆႇၸုမ်းၸၢဝ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်တေႃႇ NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း။ 3.တၢမ်တူဝ် NLD...

ယွၼ်ႉသင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ်ႁဝ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၶႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ NRPC သုၼ်ၵၢင်ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၾၢႆႇႁႃလီၵၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပၢင်ၵုမ်ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်လႄႈၵူၼ်းႁေႈႁူထွမ်ႇတူၺ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်း NLD ၼႆႉ တေလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ 5 ပီမိူဝ်းၼႃႈယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၸွမ်းယူႇ၊ ဢမ်ႇၵႃးၵူၺ်းဝႃႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၾၢႆႇ...

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၺႃးၸိၸႅင်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်  မၢႆမီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ  ဢၼ်ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉၼႆသေ မီးၵူၼ်းၸႅင်ႈထိုင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/8/2020 ၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇ  ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇ NLD...

ၽႂ်ပဵၼ်ၵေႃႉၽႅၼ်ႁူဝ်ပႄႉသေ သမ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉမႃ

ပီ 2020 ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လႆႈႁူႉလႆႈငိၼ်း ၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တေမီးတင်းၼမ် တင်းလၢႆၶႃႈၼေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းဢၼ်ၵူၼ်း ၸူမ်းၸွမ်းသမ်ႉဢေႇသေယဝ်ႉ လွင်ႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇ ၼၼ်ႉတေၼမ်ႁိုဝ်ၼႆ...

ၽွင်းမိူင်းလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တေပၼ်ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇဝႃႈ တၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ မၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၼၢင်း 74 ပီ

တွၼ်ႈတႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇၼႆသေ ၽွင်းမိူင်းလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေပၼ် ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း 38 ဢၼ်ပိုတ်ႇမႂ်ႇၼႆႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သဵၼ်ႈ 38 (ၼႂ်းၵႄႈ 73 လႄႈ 78 )  ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တေၸတ်းပွႆးပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းသေ...

ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ  တိုၵ်းသူၼ်းလုၵ်ႈၸုမ်း FPNCC လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

ဝၼ်းထူၼ်ႈသွင် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်း FPNCC တီႈလုမ်း NRPC ၼေႇပီႇတေႃႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈၼမ်း FPNCC မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/07/2018   သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img