Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွင်ႇသၢၼ်း

သူၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းလွၵ်ႇတႆးလႆႈတၢႆၸႂ်

မွၼ်းၶိူဝ်း - ၶိုၼ်းၵဵပ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ လွၵ်ႈသႆႈၸႂ်ၶဵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်လီပႅၵ်ႇၸႂ်ယူႇ ၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်တႆးဢဝ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃၸွမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းၵေႃႈ တႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈလႆႈထုၵ်ႇၸၵ်ႉၸၼ် ၶဝ်ႈပႃး ႁဵတ်းပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်တၢင်း တေၸႂ်ႉၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီသေ ၸင်ႇၵွႆႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃ ၵေႃႈယင်းလီလိူဝ် တေလႆႈဢမ်ႇလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႂ်တႆးထၢင်ႇထိူမ်ၼင်ႇၼၼ်။ ၵွႆးၵႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇပၢင်လူင် ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဵတ်း လိၵ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်...

ၸွင်ႇပႃႈပွင်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူဝ်းႁူမ်ႈဢဝ်ၵွၼ်းၶေႃ

ၶႂ်ႈဝႃႈပီၵွၼ်းသႅင်ၵေႃႈလီ 75 ပီ မိူင်းၵွၼ်းၶေႃယဝ်ႉ ဝႃႈလွတ်ႈလႅဝ်း သႅဝ်မဵၼ်လိူတ်ႈၶႅဝ်းယင်းပႆႇၸၢင်ႁၢႆ ဢၢႆတူႇမဵၼ် ၼဝ်ႈတိုၵ်ႉလႆႈသုတ်ႇၼူမ်ၶဝ်ႈၶူႈၼင်မႃးယူႇတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ။တေၵႂႃႇဝႆႉဝႃႈပဵၼ်ၵမ်ႊၸႃတႃ(ၵၢမ်ႇၸႃႇတႃႇ)ၼႆၵွႆးတႄႉ လႅပ်ႈမိူၼ်ၼၼ်မိူၼ်ၼႆဝႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽူႈၼမ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇၾၢႆႇၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်းၶေႃပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ယုမ်ႇယမ် ထၢင်ႇယႂ်ႇ  ဢွင်ႇသၢၼ်း ပူၼ်ႉတီႈလႄႈႁိုဝ် ၸိုင်ၵႂႃႇသူၼ်းတုမ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းၼမ် ပႃးၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်းၸႂ်သိုဝ်ႈၸႂ်လီ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်း  မီးမဵတ်ႈတႃထမ်း(မီးတြႃး)။ ဝၢႆးသိုၵ်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ)...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်း ၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉမႃးယိုဝ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း M2K ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉလႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်း/ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႈရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း M2K ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢွင်ႇသၢၼ်း ပွၵ်ႉ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ ၾႅတ်ႊတရႄႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢမ်ႇသၢင်ႈၵေးၸူးသင်ဝႆႉၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

မၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 19 သေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၵူင်ႇတီႉ  ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸေႃးတၢၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ FUP   တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်း ဢမ်ႇသၢင်ႈၵေးၸူးသင်ဝႆႉ ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းသၼ်လွႆ” - ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2020 ၼႆႉ   ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝၼ်းဢၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇသၢၼ်း...

ထိုင်ၶၢဝ်းတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၼႄးၵၼ်

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (1926-1991) ၼႆႉ ပေႃးတႄႇႁွင်ႉပၢဝ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ 1983 ၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းမႃးၵႂၢမ်းသွင်ၶေႃႈၸွမ်း။ “ယႃႇၼႄးၵၼ်။ ၽိူဝ်ႇၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉတႃႉမႄးၵၼ်။” မၼ်းၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ ပေႃးၼႄးၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸင်းၵၼ်။ ယွၼ်ႉဝႃႈၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်လွင်ႈၼႄး။ ပေႃးၸင်းၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈ။ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ တေယႃႉၵၼ်ၵဝ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ ၸင်းၼႄးတႅၵ်ႇယႃႉၼႆႉ ၵၢၼ်ဢၼ်ၶတ်းၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽိူဝ်ႇတေၼႄးၵၼ် တႃႉႁဝ်းမႄးၵၼ်။ ပေႃးမႄးၵၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img