Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လိၵ်ႈလၢႆးတႆး

လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉတႃႇသင်

ၽႃသႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈႁိတ်ႈႁွႆး  ဝွၵ်ႇၼႄထိုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၼိုင်ႈၶိူဝ်းပဵၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇ ႁင်းၶေႃ ၼႂ်းၵႄႈၾုင်ၵူၼ်းၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ယၢမ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ၸမ် 8 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ယဝ်ႉသေတႃႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလဵၵ်ႉၶိူဝ်းၼွႆႉ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇဢူမ်ဢိုၼ်ႁၢႆလၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ လႆႈ ငၢႆႈလူမ်လူၺ်ႈႁဵတ်ႇ (လွင်ႈတၢင်း) လၢႆလၢႆလွင်ႈ။ ပိူင်လူင်မၼ်းယွၼ်ႉၵွပ်ႈသူင်မိုတ်ႈမၵ်ႉ ထၢင်ႇယႂ်ႇ သၢင်ႈၾၢင်ႁၢင်ႈ လႅၼ်ႈၸွမ်းၸၼ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းပိူၼ်ႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ...

ၵေႃၽႄလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ”

ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၵၢင်ႉၵႄႇ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်မီၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈႁူင်းသဝ်းမႂ်ႇသုင် ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/05/2023။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ် တီႈၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးသိူဝ် ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းတေတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈတၢင်း တင်းလိၵ်ႈတႆးပႃး ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ပႆႇမၵ်းမၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးသႂ်ႇပႃး တီႈပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇပႆႇတူၵ်းလူင်းပၼ်ဢၼုယၢတ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈ (Map ) ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၽႅၼ်ဢၢၼ်းတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းၵိဝ်ႇသွႆး တင်းၾၢႆႇတႆးပႃး၊ လွင်ႈၼႆႉ...

လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈယူႇလွတ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းတႆး

ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈလူင်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းၸိူဝ့်ၶိူဝ်းတႆးၼၼ့် ပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃး ၽႄႈမၢၵ်ႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈထိုင်တူဝ် ၾင်သႂ်ႇၼႂ်းႁူဝ်ၸႂ်ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းယိုၼ်းယၢဝ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ထိုင်ၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်ၼၼ့် ပဵၼ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးသၢႆလိူတ်ႈၶိူဝ်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇႁၢၼ့်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းတႆးၸိူဝ်းဢၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၶဵၼ်တႅမ်ႈလႆႈ ယင်းပႆႇပူၼ့် သၢမ်သိပ်းပုၼ်ႈ 30%။ ႁူမ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼၼ့် တႃႇႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးပေႃးလႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈ သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ့်  ၸုမ်းၾၢႆႇပၺ်ၺႃမိူင်းတႆး လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးပပ့်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးတႃႇတေဢဝ်ပဵၼ် ပပ့်ၾိုၵ်း သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး  တီႈပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ TaiBook  Online

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း ထိုင် 9 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းတႆး) တီႈၼိူဝ် Facebook ၶွင် TaiBook (မွၵ်ႇၶမ်းၵူႇ) တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆး တီႈ ZOOM Taibook ၽူႈဢုပ်ႇၶႆႈ ပဵၼ်ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း တေဢုပ်ႇၶႆႈၼႄ လွင်ႈလိၵ်ႈတႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img