Sunday, April 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းပွၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – SSPP ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/ SSA ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈမိူင်းပွၼ် ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/2/2024 ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်း ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၶဵဝ်ၶမ်း ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းထႅမ်ႁႅင်းၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်မူတ်း၊ သိုၵ်မၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ်ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇႁႃတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း တၢႆၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈတူဝ်တၢႆမႃးၶိုၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  20/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း တၢင်းမိူင်းပၢႆးၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆးယၢင်းလႅင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်းလူင်  တပ်ႉ ၶမယ တပ်ႉတိၼ်ဝႆး 517 မိူၵ်းပွၼ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မဵဝ်းသီႇႁ ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း ။...

လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် တူၼ်ႈတီး

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇသႂ်ႇတၢင်းၵႃးၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ်- မိူင်းပွၼ် ၊ ၵူၼ်းၵႃႉ ၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၶွင်ႉၶမ်  ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ႁႄႉၵင်ႈပၼ်ယႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ   ၵိတ်ႇၶႂၢင်လွင်ႈၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းသဝ်လႄႈဝၼ်းတိတ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး-လွႆလႅမ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် ၶၢင်ႉၶမ် ပိၵ်ႉတၼ်ၵႂႃႇသေ လႆႈပႂ်ႉ...

ရူတ်ႉၵႃးယၢဝ်း တူၵ်းတၢင်းပၢင်ႉလွႆၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ရူတ်ႉလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 600 လမ်း

ၵႃးယၢဝ်း (ရူတ်ႉၵူပ်ႉ /တွႆးၵႃး) တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တူၵ်းလွႆၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ် - မိူင်းပွၼ် ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်ရူတ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ မႃး ဢၢၼ်းတေၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶမ်ဝႆႉတၢင်းသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 700...

ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်

ဝၼ်းတီႈ 20/10/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပူၵ်းပၵ်းၼႃႈႁေႃမိူင်းပွၼ်တီႈပၢင်ႇလၵ်းသဝ်ႁိၼ်။ တၢင်းသုင်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမီး 9 ထတ်းပၢႆ 3 ၼိဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းပွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တႃႇႁႂ်ႈပိုၼ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇႁၢႆလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းႁဝ်းၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈမႃးပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ” - ဝႃႈၼႆ။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸၢႆးသူမ်ၶျၢႆး ပဵၼ်ၵဝ်ႉပဵၼ်ၵၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈသေ...

ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတီႈမိူင်းပွၼ်

ပိူဝ်ႈတႃႇဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေမၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသၢင်ႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ပူၵ်းပၵ်းတင်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းပွၼ် ၶုၵ်းထူပ်းၵုၼ်းမုၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 20/07/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ်၊ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ် ႁူမ်ႇပူၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 73 ပီ၊ ဝၢႆးသေမၼ်းၸဝ်ႈထုၵ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းႁၢႆႉယိုဝ်း ၸွမ်းၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈ...

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်)

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းပွၼ်) ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၵျူႊလၢႆႊလိူၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ် ပိူဝ်ႈပူတ်းဢႅၵ်ႇၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃၸဝ်ႈၽွင်းႁေႃဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်တႆးဢွၵ်ႇၼမ်းၼႃႈထုၵ်ႇၶႃႈယိုဝ်းတင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽွင်းဝၢင်းၽႅၼ်ဢုပ်ႇဢၢၼ်းသၢင်ႈပုၼ်ႈပၢင်ႈတႃႇမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇႁေႃဝၢင်းၽႃႈၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေလၢႆ ဢွင်ႇသၢၼ်းတၢႆ 19 ဝၼ်းၸဝ်ႈယင်းတၼ်းထိုင်ႁူင်းယႃ 20 ဝၼ်းၸီႉဝိတ်းႁႃတဵင်ႈၸဝ်ႈၸင်ႇသဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး တႃႇပွင်မႄးဝၢၼ်ႈမိူင်းမႂ်ႇၾင်ၸႂ်သႂ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူင်ႉၵၢတ်ႈၽိတ်းၽၢတ်ႈယိူင်းမၢႆပိုၼ်ႉသၢႆၸႂ်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈၸိူင်းတေႃႇႁဝ်းယုၵ်ႉယွင်ႈငဝ်းမုၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၸိုင်ႈတႆး “ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း” ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်တႆး ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 73 ပီ ဝၼ်းတီႈ 19/07/2020...

Latest news

- Advertisement -spot_img