Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ႇဢူႈလူင်

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆပူၺ်ၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်)  

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပွႆႇပူၺ် တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်း။ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ ဢႃယု 40 ၼႆ့ဢေႃႈ တၢႆယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၼၼ့်ၼေႈ ။မီးၵူၼ်းမႃးလၢတ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သေ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သမ့်မႃး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးၸူမ်ၼမ့်တၢႆ တီႈၼမ့်တူၵ်းတၢတ်ႇပၢင်ႇဢူႈလူင်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယူႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း မႃးဢႅဝ်ႇပွႆးၼႄမွၵ်ႇတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်၊ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇတီႈ ပွႆးၵွၵ်ႉ ၸူမ်ၼမ်ႉ 3 ၵေႃႉ တၢႆၵေႃ့ၼိုင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/12/2022 မႅၼ်ႈဝၼ်းၶရိတ်သ့်မၢသ့် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇသၢမ်ၵေႃ့ လူင်းလဵၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇတီႈပွႆးၵွၵ်ႉသေ ၸူမ်ၼမ့် ၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸွႆႈဢဝ် တၼ်းၶႄၶိုတ်းသၢႆၸႂ် 2 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၸွႆႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ...

ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးၼႄမွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 15 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်

ပီၼႆ့ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်(ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသူၼ်မွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 15   ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးၼႄမွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ တီႈသူၼ်မွၵ်ႇ ပၢင်ႇဢူႈလူင်ၼႆ့ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18/12/2022 တေႃႇထိုင် 18/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်၊  ယွၼ့်ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ်၊ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးဝႃႈၼႆ။ ဢူးဝေႇမဵဝ်းဢွင်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးသူၼ်မွၵ်ႇ  လၢတ်ႈတီႈ...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 3 တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

ဝၼ်းတီႈ 13/10/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတႅင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမေႃႈၼမ်ႉၵတ်း( ယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း) ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသၢမ်ၵေႃႉ။ ၵေႃႉတၢႆထင်တီႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉတႄႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ “ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ။ ၸုမ်းမႃးတႅင်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃယူႇ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈသူင်ႇႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ် ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင် ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 5 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 18 ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း တီႈၶွၵ်ႈၵႆႇ တီႈဝၢၼ်ႈၸီႇၵႃး ဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်  တၢႆ 5 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 13 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ။ "တီႈဢၼ်ၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလဝ်ႉၵႆႇဢေႃႈ။ တၢႆထင်တီႈ 4 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၽႃႇၵၼ်တီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် တၢႆ 8 မၢတ်ႇ 6

ၵႃး Light Truck လႄႈရူတ်ႉလူင် 22 ၼိမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႇဢူႈလူင်( ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ တၢႆ  8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး 28/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵႃး Light Truck တၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈ ရူတ်ႉလူင် 22...

Latest news

- Advertisement -spot_img