Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢင်ႁူႈ

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ မီးထပ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃယႃတၵ်ႉဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆးၸႂ် ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ မီးၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆႁင်းၵူၺ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့်လူင် 12  ဝၢၼ်ႈယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း(ၸၢၼ်း) ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆ့...

ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆပူၺ်ၶၢင်ႈတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်)  

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 17/1/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ပွႆႇပူၺ် တၢႆၶႅင်ဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 2 လၵ်း။ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႈ ဢႃယု 40 ၼႆ့ဢေႃႈ တၢႆယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၼၼ့်ၼေႈ ။မီးၵူၼ်းမႃးလၢတ်ႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သေ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်သမ့်မႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img