Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆလူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈၼမ်မႃးၵူႈဝၼ်း

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ မီးထပ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မေႃယႃတၵ်ႉဝႃႈပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆးၸႂ် ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2023  လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ မီးၵူၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“  ဢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၵူၼ်းယၢၵ်ႈသင်လူင်။  တေပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆးၸႂ်ၶဝ်ၵူၺ်းၶႃႈၼေႈ။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်လွင်ႈ ပၼ်ႁႃတၢင်းႁၵ်ႉႁူဝ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးထၢမ်တူၺ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်ၼႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ ၵၼ်တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၶႃႈလူင်။ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/2/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုသႅၼ်း 50 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၶၢင်ႈ တၢင်းလဵပ်ႈဝဵင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျီးၵူဝ်ႇ ဢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး မီးၵူၼ်း ထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈဢေႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇႁိမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း(ၸၢၼ်း) ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၼႆဢေႃႈ။  ၶႃႈတူၺ်းတႄႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်တင်း ၵေႃႉဢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃး ၵႂႃႇၵမ်းပူၼ်ႉၼႆႉၼေႈ ။ မီးၼႃႈႁိူၼ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်။   ပီႈၼွင်ႉၶဝ်တိုၵ်ႉၵႂႃႇတူၺ်းၶၢပ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆတီႈ ႁူင်းယႃပုၼ်ႉၼေႈ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်တႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့်လူင် 12  ဝၢၼ်ႈယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း(ၸၢၼ်း) ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး။

မေႃယႃပၢႆးၸႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆဝႆႉဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၼႃႈယုမ်ႉၼႃႈၶူဝ်လွင်ႈတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်၊ ၵူၼ်းၵေႃႉၵၼ်ငဝ်မိုင်ယူႇတႃႇသေႇ၊   ၵေႃႉဢၼ်ၵႆႉ လၢတ်ႈလွင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆယူႇတႃႇသေႇ ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ဝႆး ၊ ၵေႃႉဢၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပႅၵ်ႇႁူပႅၵ်ႇတႃသေ ပိူင်ႈလၢၵ်ႇသေပိူၼ်ႈဝႆႉ ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼွၼ်းႁိုင်ၼႃႇလႄႈသင် ၼွၼ်းဢေႇၼႃႇလႄႈသင်   ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း။ သင်ဝႃႈ ႁၼ်ၵူၼ်းၸမ်တူဝ်ၸမ်ၸႂ်ႁဝ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ မိူၼ်မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ဝႆႉ သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁႃတွင်ႈထၢမ်ၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁႂ်ႈၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၶဝ် ယႃႇပေပွင်ႉလႃႇသေႉၼေးသင်။  ၶတ်းၸႂ်ယူႇၸမ်ပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၼႆ ၸၢင်ႈႁေႉၵင်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်းယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/1/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ့် 8 ၼႃႈလိၼ်မၢႆ 3 ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း ၊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉငိူၼ်ႈငဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းလႆႈၶႃႈတူဝ်တၢႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းယွၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း၊ ပေႃးၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃးထိုင် လွင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး၊ လွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ။     ဢၼ်ၸပ်းယိၼ့်ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ တၢႆၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။မိူၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း