Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပရႁိတ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ တေသၢင်ႈဢွင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်ထိုင်မႃးၼႆႉ ၾူၼ်ႁူဝ်ႈၾူၼ်ထိပ်ႇ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 100 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ၊ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈတီႈၼွၼ်းမႂ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းၸွႆႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးၸၢမ်ႇ ၾၢႆႇၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄ့ၵေႃႈ တီႈၼွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆ့ ၽူၼ်ႁူဝ်ႈလူမ်းထိပ်ႇ သဝ်မၼ်းၵေႃႈသမ့်ပဵၼ်သဝ်မႆ့ပူၵ်ႇသေၵေႃႈ မၼ်းၵိူင်းၼၼ့်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။...

ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇၵုမ်းတူဝ်တီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်း

ၸုမ်းၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးလႄႈလုၵ်ႈၸုမ်း 4 ၵေႃႉ ၸုမ်းလူႇလိူတ်ႈဝဵင်းဢွၵ်ႇပၢၼ်း(ဢုမ်ႇပဝ်း) ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ် ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈ တွင်ႇလေးလူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးလင် ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးမႃးၸႂ်းတီႈၶွၵ်ႈဢွင်ႇပၢၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆသေ သူင်ႇၵုမ်းတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၵူဝ်ႇတယူၵ်ႉၵျီးၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵၢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  လၢႆပုၼ်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပူင်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈ ၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ မႃးတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ၶၼ်ၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သိုပ်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉ 90 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ဢွင်ႈႁဵၼ်း  ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ။ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတလွႆလွမ်ႉၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း တၢင်ႉယၢၼ်း ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်း   မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း 90 ပၢႆ မေႃသွၼ်မွၵ်ႈ 10...

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃ တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။   ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ/ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶိူင်ႈယႃႈယႃတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၵျွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈၶူးသွၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ။ တင်းၾူၼ်တင်းလူမ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇသဝ်း သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈထႅင်ႈလင်ႈၼိုင်ႈ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၶႃႈဢေႃႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းၵေႃႈတူၵ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်လူႉသုမ်းၼမ်တႄႉလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း၊...

ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွၼ်ႁဵၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လွႆလူင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးထိ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၽိပႃႇလ ၽူႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img