တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈၶဵဝ်ႈမူတ်းသႂ် ၵႅၼ်ႇၶႅင်

0
47

ပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵိၼ်၊ တႃႇၵိၼ်လႆႈလီၼၼ်ႉ ၶဵဝ်ႈတေလႆႈၵႅၼ်ႇၶႅင်

Photo by – Creadit to Owner/ ႁၢင်ႈလုမ်းလႃးသီၶဵဝ်ႈ

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸွင်ႇဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈၶႃႈႁိုဝ် လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶဵဝ်ႈၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈဝၼ်း ၼႆႉ ယူႇပိူဝ်ႈၵိၼ် ၵိၼ်ပိူဝ်ႈယူႇ ပေႃးဝႃႈၶဵဝ်ႈဢမ်ႇလီၼႆ ၵိၼ်သင်ၵေႃႈဢမ်ႇဝၢၼ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈၵိၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပိူၼ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဝႆႉမဝ်မၢင် ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်တူၺ်းလွမ် လုမ်းလႃးၶဵဝ်ႈႁဝ်းၸိုင် ယင်းတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်လၢႆယၢင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းဝူၼ်ႉဢမ်ႇထိုင်ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ ပေႃးမႄႈမၢၼ်းၶဵဝ်ႈဢမ်ႇလီၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းလုၵ်ႈၼႂ်း တွင်ႉလုၵ်ႈၼၢၼ်းယႂ်ႇ ၵိူတ်ႇၵွၼ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း၊ တၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်လုပ်ႇၽုၺ်ႈ၊ ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊတပ်း၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ တၢင်းပဵၼ်ပီးပူၼ်ႉတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

ႁူႉၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ်တႄႉၶႃႈၼေႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇၼႅတ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ၶႃႈ။ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ဢမ်ႇယၢပ်ႇၶႃႈ။ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈသေ မႃးသႂ်ႇၸႂ်ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်း တီႈႁဝ်းႁၵ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးတူၺ်းလွမ်ပၢႆးယူႇလီၶဵဝ်ႈလၢႆးငၢႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်။

• သီၶဵဝ်ႈ ဝၼ်း 2 ပွၵ်ႈ။
• ၸႂ်ႉမႆႉသီၶဵဝ်ႈဢၼ်မီးယုမ်ဢူၼ်ႈၼူၼ်း ဢမ်ႇၶႅင် ဢမ်ႇၸႃး။
• ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသီၶဵဝ်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႂ်ဢမ်ႇယွမ်း 2 မိၼိတ်ႉ။
• လၢႆႈမႆႉထူၶဵဝ်ႈ 2 လိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် 3 လိူၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။
• ပေႃးပဵၼ်ဝတ်း ႁိုဝ် ပဵၼ်ၸဵပ်းၼႂ်းသူပ်းၸိုင် ထုၵ်ႇလီလၢႆႈပၼ်မႆႉသီၶဵဝ်ႈၵမ်းလဵဝ်။
• ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵဵဝ်ႉမၢၵ်ႇဢူမ်ယၢင်(Chewing Gum)၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉ ယႃပူၼ်ႈပၢၵ်ႇ တႅၼ်းတၢင်သီၶဵဝ်ႈ။
• ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢဝ်သၢႆလဵ ၵ်းႁတ်ႉၶဵဝ်ႈလႄႈ ၸႂ်ႉၶဵဝ်ႈတူႉ ၶဵဝ်ႈပွမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵႆႉၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၶဵဝ်ႈယူႇတႃႇသေႇ။

ႁူႉၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဵဝ်ႈႁဝ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၸႂ်လုမ်းလႃး ၶဵဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႃႉ။

သၢႆမွၵ်ႇႁွမ်
ၶေႃႈမုလ်းဢၢင်ႈဢိင် – health.kapook.com
ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 003 April 2018


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here