ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၽေး

Photo by – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ/ တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉ ယႃၶေႊမီႊၶိူဝ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆး ၵိၼ်၊ သုတ်ႇ၊ ၼူမ်၊ သိတ်ႇ ႁိုဝ် လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇပိူင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူဝ်ၶိင်း ပၢႆးၸႂ်သေၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၼၼ်ႉ ၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉ 5 ပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-
1- ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ- ႁေႊရူဝ်ႊဢိၼ်ႊ၊ မဵတ်ႊဢႅမ်ႊၾႄႊတႃႊမိၼ်ႊ (ယႃႈမႃႉ)။
2- ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးယူဝ်းယူဝ်း မိူၼ်ၼင်- မေႃႊၾိၼ်ႊ၊ ၶူဝ်ႊၶႃႊဢိၼ်ႊ၊ ၶူဝ်ႊၶေႊဢိၼ်ႊ၊ ယႃႈလမ်။
3- ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇယူတ်းယႃ ၵူၺ်းၵႃႈဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶေႃႈ 2 ၼၼ်ႉ သႂ်ႇလေႃးပႃးဝႆႉ။
4- သၢၼ်ႊၶေႊမီႊၶိူဝ်ႊဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၶေႃႈ1 လႄႈ ၶေႃႈ 2 မိူၼ်ၼင်ႇ- ဢႃႊသေႊတိၵ်ႊဢႅၼ်ႊ ႁၢႆႊတရႆႊ၊ ဢႃႊသေႊတိၵ်ႊၶလေႃႊရႆႊ။
5- ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသႅၼ်းၶဝ်ႈပႃးၶေႃႈ1 ထိုင် ၶေႃႈ 4 မိူၼ်ၼင်ႇ- ၵၼ်ႊၶျႃႊ၊ တူၼ်ႈၵရႃႊထွမ်ႉ။

ယွၼ်ႉသင်လႄႈလႆႈၸွႆးယႃႈမဝ်းၵမ်
1- ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉသေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း။ သင်ဝႃႈသိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၼ်းၼႆ မၼ်းတေပဵၼ်မႃးမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-
1.1 ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း။
1.2 ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈၵိၼ်ၼမ်တိူဝ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း။
1.3 သင်ဝႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိၼ်ယဝ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼႆ မၼ်းတေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ- ႁၢဝ်၊ ၶႂ်ႈဢေႃႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ၊ ၶီႈမုၵ်ႈၼမ်ႉတႃလႆ၊ ၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁုၵ်းႁုၵ်းႁၢႆႉႁၢႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
1.4 တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီ-တူဝ်ၶိင်းသဝ်ႈဝဝ်းမွင်၊ မီးတၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ်၊ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈငၢႆႈ။

2- ၸွႆးၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ယွၼ်ႉတူင်ႇဝူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်း
2.1 ႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းဢၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇသေဢမ်ႇဝႃႈတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း။
2.2 ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး- ၵူၼ်းႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ်တႃႇသေႇ၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတွင်းၼႆ သေၸင်ႇၵႂႃႇယူႇၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်။

3- ၸွႆးၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉပၢႆးၸႂ်လႄႈၾၢင်ႁၢင်ႈတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးၾၢင်ႁၢင်ႈတူဝ်ၶိင်း ႁၢင်ႈႁၢႆႉဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႉၼႆ ၸင်ႇ ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁဵတ်းဢူၺ်းၵေႃႉသေတိတ်းၸပ်း။

လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတိတ်းၸွႆးယႃႈမဝ်းၵမ်
1- ႁႄႈၵင်ႈလူၺ်ႈတူဝ်ႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ- တူဝ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢမ်ႇသူႇဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၼ်း၊ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းသင်သေလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဢၢၼ်ႇလူလိၵ်ႈ၊ သင် မီးပၼ်ႁႃၼႆ ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇဢူဝ်း ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း။

2- ႁႄႈၵင်ႈလူၺ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း- ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်မီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ယူႇၸွမ်းၵၼ်မူၼ်ႈမူၼ်ႈ သိူဝ်းသိူဝ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တႃႇတေႁဵတ်းသင်သေလွင်ႈလွင်ႈ။

3- ႁႄႈၵင်ႈလူၺ်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း- ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ တေလႆႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းလွင်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်း။ သင်ႁူႉဝႃႈၽႂ်သူႇသမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ထုၵ်ႇလီ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်သေသူၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃႈ တီႈႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈမုလ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ 003 April 2018

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here