ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပီ2018 ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ 4 ႁဵင်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆ့ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၶွပ်ႇပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်ထႆးမီးၵူၼ်း 4 ႁဵင်ပၢႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵူတ်ႇထတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ပေႃႈလဵင့်/မႄႈလဵင့်ၸိူဝ်းၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ။

Photo by Prachachat/ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 01/07/2018 – 02/01/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လူင်းပိုၼ့်တီႈၵူတ်ႇထတ်း ပေႃႈလဵင့်/မႄႈလဵင့် 8,806 ၵေႃ့ /တီႈ၊ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်းၽိတ်း မၢႆမီႈ 692 ၵေႃ့/တီႈ ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇႁပ့်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် 535 ၵေႃ့၊ ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်း မၢႆမီႈ 73 ၵေႃ့ ၊ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈတမ်းဝၢင်းဝႆ့ 84 ၵေႃ့။ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 149,315 ၵေႃ့ တီ့ၺွပ်းၸိူဝ်း ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 4,262 ၵေႃ့ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ 2,914 ၵေႃ့ ၊ ၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ 583 ၵေႃ့၊ လၢဝ်း 360 ၵေႃ့ ၊ ဝႅတ့်ၼၢမ်ႊ 233 ၵေႃ့ ၼႂ်းတူတ်ႈတၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်း ၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ၊ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ။

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈယူႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈပိူၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၸိုင် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈတေလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈတီ့ၺွပ်းႁဝ်းလႄႈ ယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လႆႈႁပ့်သုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ” ဝႃႈၼႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် သင်ဝႃႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆ မီးတူတ်ႈတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း 5,000 – 50,000 ၿၢတ်ႇလႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈယွၼ်းဝႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် 2 ပီ။ တွၼ်ႈတႃႇၼၢႆး ၸၢင်ႈ သင်ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆ တေၺႃးမႂ်ငိုၼ်း 10,000 – 100,000 ၿၢတ်ႇ တေႃႇၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ သင်ႁဵတ်းၽိတ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းၽိတ်း ထႅင်ႈၼႆၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 1 ပီ မႂ်ငိုၼ်း 50,000 – 200,000 ၿၢတ်ႇလႄႈ တေၺႃးႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် 3 ပီ ။ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈၶဝ်ႈၸွမ်းပိူင် MOU (ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵၢၼ်ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း ) ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here