ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈ 3 ၼႆႉ ၶၢႆႉဝၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း

(ႁူပ်ႉထၢမ် ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI)

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလူဝ်ႇလႆႈၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3။

 

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းႁိပ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈသေႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ယွၼ်ႉႁိပ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈ ၽွၼ်းပၢင်ႈမၼ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၼမ်။ မိူဝ်ႈၵမ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်လီမၼ်း တေၸၢင်ႈၸီႉၼႄလႆႈဝႃႈ တေတႄႇတၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈလၢႆးၾႅတ်ႊတရႄႊ ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်မီးဢၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ၽိတ်းၽိတ်း ထဵင်ထဵင်ၵၼ်သေ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်တီႈၵၼ်သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်။ လီဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇ၊ ပေႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇၵွႆႈ ၸတ်းၼႆလီဢိူဝ်ႈ တၢင်းၾၢႆႇၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းသမ်ႉတေမႃးႁဵတ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 30 မၼ်းတေ လႆႈႁိပ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ ပေႃးႁိပ်ႈၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈၽွၼ်းပၢင်းဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းတေလႆႈၶၢႆႉထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ။ တူၵ်းလိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်။

RCSS လႄႈသင်၊ ALP ရၶႅင်ႇလႄႈသင် ၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၶဝ်တိုၼ်းလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉ ထူပ်းတင်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼၼ်တိၵ်းတိၵ်း ပေႃးဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ မၼ်းတေ ဢမ်ႇပေႃးၸင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။ ၶဝ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼႆမႃးသေတႃႉၵေႃႈ ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ၵေႃႈ ယင်းယွမ်းဝႃႈ ဢိူဝ်ႈႁဝ်း ၵေႃႈတူၺ်းၼႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁဝ်းတေဢမ်ႇတုၵ်းယွၼ်းယဝ်ႉ လွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၵၼ်တၢင်းၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းယဝ်ႉၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၼႆ။

တေႃႈၼႆႉၵေႃႈ ယင်းလူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ မၼ်းမိူၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လႃႇၼႆ မၼ်းတေလႆႈမီး လၢႆၸၼ်ႉ ၼိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈမီး ၸုမ်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈၶွမ်ႊမတီႊပွင်ၵၢၼ် (ၶွမ်ႊမတီႊႁဵတ်းၵၢၼ်) Working Team Committee ။ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း 5 ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ဝၼ်းလူးၵွၼ်ႇ။ ပေႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၶဝ်တေလႆႈတၢင်ႇၸူးတီႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းၶဝ် လုၵ်ႉတီႈၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းသေ တၢင်ႇတီႈ UPDJC ဢၼ် ပဵၼ်ၶွမ်ႊမတီႊ 3 ၾၢႆႇ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၾၢႆႇၸုမ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သၽႃး တင်းတပ်ႉမတေႃႇ။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈပႃးတီႈ JICM။

JICM ၼႆႉမၼ်းတေလႆႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်လူး။ ၵွပ်ႈၼၼ် တေလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ။ တီႈၵႄႇသုတ်း တႄႉ တေလႆႈၶၢႆႉမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းတေၸတ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႊဝၼ်းတီႈ 30 ၼႆႉ ႁဝ်းၵႂႃႇၸတ်းမွၵ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆတေၶႅၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇဢိူဝ်ႈၼႆ ၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉၸိူဝ်ႉၼႆ။ ဢၼ်ၶဝ်တၢင်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈပႆႇယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶဝ်တေလႆႈ ငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ တေၺႃးဝၼ်းလႂ်တႄႉတႄႉၼႆ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူႉတၵ်ႉတေဢမ်ႇပဵၼ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 30 ၼႆႉ ႁဝ်းတႄႉ ၸၢင်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ  ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈသင် ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄႉၼမ်းပၼ်သေၵမ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈၸင်ႈလၢတ်ႈၼႄလႆႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝႆႉၵေႃႈမီး ဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉမီး 2 ႁူဝ်ၶေႃႈ။ ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႆႉတႄႉ မီးဝႆႉၸဵမ် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉဢွၼ်တၢင်းသေ ပႆႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်။ ၵူၺ်း ပႆႇလႆႈမႃးၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ 2 ႁူဝ်ၶေႃႈ။ 1 ၼႆႉ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵၢင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ။ 2 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈၸၢႆးယိင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ ပေႃးဝႃႈပႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵေႃႈ မီးဝႆႉဢၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢဝ်ဢၼ်ၵဝ်ႇဢုပ်ႇ ၵၼ်ၵႂႃႇ။

ဢိင်ၼိူဝ်ဢၼ် TOR ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ် UPDJC ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်တႄႉ မၼ်းတိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဢဝ်ပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ မၼ်းမီးဝႆႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ယူႇတီႈ PPST ၼႆႉ တေလႆႈမႃးပႂ်ႉ တူၺ်းသေလႄႈ ၸီႉၸမ်ႈၼႄႉ ၼမ်းပၼ်  ယႃႇပေႁႂ်ႈ ၵူၼ်းလူင်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၵူၼ်းလူင် PPST ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းပၼ် ၸီႉၸမ်ႈၼႄႉၼမ်းပၼ် လႆႈတႅပ်းတတ်းဝႆႉၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ လွင်ႈယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇ ပႃး။ ဢမ်ႇပႃးၼႆသေတႃႇၵေႃႈ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပေႃးတေမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵၢင်ၸႂ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ မၼ်းတိုၼ်း တေလႆႈမီး၊ တေလႆႈဢဝ်ပႃး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈၼႄႉၼမ်းပၼ် ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈၶဝ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼႂ်း NCA။ (အရေးသုံးပါး) ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းလူင် 3 ပိူင် တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတႅၵ်ႇယၢႆႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁႂ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ တႅၵ်ႇယၢႆႈ တိုၼ်းတေယုၵ်ႉယွင်ႈၵႂႃႇ ဢႃႇၼႃႇၸိၵ်းၸွမ်ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း မၼ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉ ၼႆႉမၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်း ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here