Monday, July 15, 2024

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈလုင်းသႅင်ႁၢၼ်လႄႈ ၵၢၼ်မႄးလီၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

Must read

“ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်၊ ႁူမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ”

- Subscription -
ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆၼၼ်ႉ CSSU ငိၼ်းၶေႃးၶူမ်မွင် ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉၼႆ ၶႂ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉၼႆဢွၼ်တၢင်း။

ၵမ်းၼႆႉၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း CSSU လႄႈသင် ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈသင် ဢိၵ်ႇပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်မိူဝ်းၼႃႈတေဢမ်ႇမီးမႃး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ။ လွင်ႈဢမ်ႇသေးလၢႆသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းသေ ႁဵတ်းႁုၵ်ႉႁဵတ်းႁၢႆႉၵႂႃႇၸိူင်ႇၼင်ႇၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ။ 

ၵူၺ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၵိူတ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ၵေႃႉဢၼ်ၶွင်ႈမၢပ်ႇ ၵေႃႉဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မူႇၸုမ်းမၼ်း တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈသၢႆႇ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႃပေႃး ပၢတ်ႈပေႇလေႇသႃႇၵႂႃႇ။ တႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးႁၢႆၵႂႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇလႆႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေယႃၸႂ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းႁိုဝ်လီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်သမ်ႉ မီးဢေႇၼႃႇ။

ဝႃႈတႄႉမၼ်း ပေႃးတေမႃးတူၺ်းပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၺ်းဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်။ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီ ၼႂ်းထုင်ႉၵျွၵ်ႉမႄး – သီႇပေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်းလႂ်သေယဝ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈတၢႆ ဢဝ်ႁၢႆ မႃး ၼမ်ဝႃႈၼမ်။

ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ လႆႈသၢၼ် ၶတ်းမႃးယဝ်ႉႁႃႉ။ ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းတႄႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လၢႆးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးပိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇတႃႉႁဝ်းၶႃႈတေသႄႉၼႄးၵၼ် တႃႉႁဝ်းၶႃႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁႃလၢႆးတၢင်း မူၼ်ႉမႄးလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၵေႃႈ တေၸၢင်ႈယႃၸႂ်လႆႈသေ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယဵၼ်ၸႂ်ၸွမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ  CSSU မီးပိူင်၊ မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႆႉဝႃႈ “ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်၊ ႁူမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လီလႆႈမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းၸင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတေၸၢင်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈမိူဝ်းၼႃႈ။

ဢၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၼႆႉ လီလႆႈမႃး တုမ်တွမ်ၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉၸင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈမုင်ႈလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ သၢင်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ဢေႃႈ။

——-00000000———–

ၼႄး ၸင်း တႅၵ်ႇ ယႃႉ လႄႈ မႄး ႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉ ၸွႆႈ

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ်
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း PI

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတေလၢတ်ႈၶိူဝ်းၼႆႉၼႆ ႁဝ်းၵႃႈတေလႆႈတူၵ်ႇၶိုၼ်း ၵႂၢမ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူဝ်ႈ 1983 ၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းတေၼႄးတၢင်းၽိတ်းၵၼ်ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈၼႄး။ ပႃးၸဵမ်တူဝ်ၵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတႅၵ်ႇယၢႆႈမႃးၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ၼမ်ၼမ်ၵႄႇၵႄႇ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇတၢၼ်ႇထဵင်လႆႈ လွင်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇပႃးၵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလီလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းၼႆႉပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ ယႃႇပေႁႂ်ႈပဵၼ် ၼႄး၊ ၸင်း၊ တႅၵ်ႇ၊ ယႃႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ် မႄး၊ႁၵ်ႉ၊ၽွမ်ႉ၊ၸွႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၼႄးၵၼ်ၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈတေၸင်းၵၼ်၊ ပေႃးၸင်းၵၼ်ၼႆ  တႃႇတေၽွမ်ႉၵၼ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး။  ပေႃးဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၸိုင် ႁဝ်းၵေႃႈၵုမ်ႇယႃႉၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၼႂ်းလေႃးၵ လူင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၼႃႇၼႆႉမၼ်းပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ လွင်ႈလူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ။ မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ။ တႆးႁဝ်းၼႆႉၼႃႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ။ ဢၼ်လူဝ်ႇလွင်ႈၽွမ်ႉၼႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢဝ်လႆႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းႁဝ်း။

ႁဝ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပုၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ် CSSU ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈတေပဵၼ်တပႄးပိူၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈတေပဵၼ်သြႃႇပိူၼ်ႈဢိူဝ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။ 

ဢိူဝ်း- ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းလီလႆႈဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်ၼႆ လွင်ႈတၢင်းမိူၼ်ၸိူင်ႉ လုင်းႁဵင်သႅင်ႁၢၼ် ၼႆႉမၼ်းတေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း။

မၼ်း ပဵၼ်မႃးဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လၢႆပၢၵ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉၼႂ်းပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးၼႆႉ။ ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သေ တၢႆလွၵ်ႇတၢႆလၢႆၼႆႉမၼ်းပဵၼ်မႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်။ ပေႃးပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၶေႃးၶူမ်ပုၼ်ႈတႃႇၵူႈၵေႃႉ။

ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းသမ်ႉတေၵႂႃႇၼႄးၵၼ် ၼႆ ပေႃးႁဝ်းဢဝ်ၼိဝ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇၸီႉပိူၼ်ႈၵေႃႈ သီႇၼိဝ်ႉ ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၸီႉတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၼၼ်ၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႄးၼၼ်ႉ ႁဝ်းလီၵိုတ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းၵိုတ်းလွင်ႈၼႄးၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတေမီးလွင်ႈႁၵ်ႉၵၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ပေႃးမီးလွင်ႈႁၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ဢိူဝ်ႈ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႄးၵၼ်ၼႆႉ ၸိူဝ်းလႂ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ  ၶႂ်ႈလႆႈမိူင်းႁဝ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းတင်းၼႄးသေၵမ်း၊ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ပႃးၸဵမ်တူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ။ ၸူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈပႆႇတၢႆၼႆႉ လွင်ႈတၢင်းၼႄးၼႆႉမၼ်းတိုၼ်းတေ ၵိုတ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢိူဝ်ႈတီႈၼႆႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶႄႇၶဝ် လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ –

  •  ၵေႃႉဢၼ်ၼႄးပိူၼ်ႈၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေလႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆယူႇ – ၼႆဝႃႇ ။
  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၼႄးတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တူၵ်းၶိုင်ႈတၢင်းယဝ်ႉ-ၼႆဝႃႇ။
  • ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇၼႄးပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼႄးတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ၸမ်တေၽႅဝ်ယဝ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၽႅဝ်ယဝ်ႉ -ၼႆဝႃႇ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း ၶႂ်ႈၸဵဝ်းၽႅဝ်ၼႆ လွင်ႈၼႄးၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၵိုတ်းယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်လုင်းႁဵင်သႅင်ႁၢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ။ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတၢႆတၢင်ယွၼ်ႉ လွင်ႈႁဝ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်း သုတ်းၶႃႈလႃႈ။ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းမီးၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ ယိူင်းဢၢၼ်းမီးဝႆႉ မိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ၼႆၼၼ်ႉမၼ်းတိုၼ်းတေပဵၼ်မႃးယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈဢီႈသင်လႃႇၼႆ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းၶႅၼ်ႇၼႆႉမီးတင်းၼမ်။ ဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ သူၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈယူပ်ႈယွမ်းၼႆႉမၼ်းမီးမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်တေႃးသ ဝႃႈ။ ၶႂ်ႈၼႄးပိူၼ်ႈ ။ လွင်ႈၼႆႉ ပႃးၸဵမ်တူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ ၼႂ်း 2021 ၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်း လွင်ႈသႄႉၼႄးၵၼ်သေၵမ်းၼႆ ၶႂ်ႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းမီးၼင်ႇၼႆၶႃႈ။ 

———000000——–

ၽိူဝ်ႇတေၽိတ်း-ၼႄးၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ

ၸၢႆးသူႉ (ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရင်းဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် – သူးၸဝ်ႈသူႉၸၼ်ႇတီႇ)

ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ ၊ လႆႈငိၼ်းလႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆ တိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ။ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉ။ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်းၶႃႈ ။    ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီၺႃးလွင်ႈႁူၵ်းႁၢႆႉလူင်ၸိူင်ႉၼႆသေဢိတ်းၶႃႈ။ ၵေႃႉလႆႈလူႉသုမ်းလႄႈ ၾၢႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လီမွင်ၸႂ် တိူဝ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ။ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင် လုင်းႁဵင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးတီႈဢၼ်တေမႃးတႅၼ်းတၢင်ပၼ်လႆႈၶိုၼ်း ။ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လီသေးလၢႆတႄႉတႄႉ ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် လႆႈငိၼ်းတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆလႄႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ်  ၶေႃးၶူမ်တိပ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၸွမ်း။  ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈဢဝ်သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇသေၵႄႈလိတ်ႈၼႆႉတေလီတီႈသုတ်း။ တႃႇတေၼႄးၵၼ်သႄႉၵၼ် တႃႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇၽိတ်းမၼ်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅၼ်းတၢင် တႃႇလုင်းႁဵင်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ။

လုၵ်ႉတီႈတွၼ်ႈသွၼ်ၼႆႉႁေၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵၢင်ၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ၶ ဢိၵ်ႇ ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ထုၵ်ႇလီၵႄႈၶႆၵႂႃႇထိုင်တီႈႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးလႆႈႁၼ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇ တႃႇတင်းမူတ်းၼႆႉတေလီသေပိူၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆ။

မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈလီ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလီ ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်းၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ဢဝ်ႁႅင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈ သေလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၵွႆႈၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ႁႃႉ ၊ တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ လႆႈထတ်းသၢင်ႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ မီးပိူင်ၵၢၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၵႄႈၶႆယိပ်းတိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႆႉမၼ်းၸင်ႇၵွႆႈတိူဝ်းထုၵ်ႇယဝ်ႉ – ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တမ်ႇၼွႆႉမွင်ၸႂ်၊ လႆႈတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈၵႂႃႇလႄႈသင်၊ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် မၼ်းမႃးတုမ်ႉယွၼ်ႉၼႂ်းဢဵၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်း ထုၵ်ႇလီမီးပိူင် မီးလွၵ်းလၢႆး မီးလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ တႅတ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈ။ ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေၵႄႈလိတ်ႈ ၵႄႈၶႆၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉမၼ်းၸင်ႇတေတိူဝ်းထုၵ်ႇ။

မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လုင်းႁဵင်ႁဝ်း။ ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း ၼႂ်းၵၢမ်ႇၵျမႃႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၶႃႈ လွင်ႈဢမ်ႇမုင်ႈဢမ်ႇမွင်းၼႆႉမၼ်းပေႃႇ ပဵၼ်မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ သုတ်းယဵၼ်ႁၢႆဝၢႆးၵႂႃႇဝႆးဝႆးသေၵမ်း။

———-000000000000————–

ဢဝ်လွင်ႈႁၢႆႉတေႃႇလွင်ႈႁၢႆႉ တွပ်ႇတႅၼ်းၵၼ်တႄႉတေဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈ

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၸုမ်းတႆးယၢၼ်မိူင်းႁဝ်း ပႆႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပႆႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈမိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉလုင်းသႅင်ႁၢၼ် သေ ႁဝ်းၶႃႈပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ ။ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈႁႂ်ႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈဝႃႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈတွင်းပၢၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ တင်ႈၸႂ်သေႁဵတ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။

ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၵတ်းယဵၼ်ႁႃ ဢမ်ႇၼၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ႁႅင်းပဝ်ႇသူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈလုၵ်ႉႁႃႉၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝူၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉယႂ်ႇၼမ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇ သူၸဝ်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်း ယူႇႁိမ်းၵၼ် ၊ ပၢႆပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၶႃႈလူးၵွၼ်ႇဢေႃႈ လုင်းသႅင်ႁၢၼ်ၼႆႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇၸမ်ၵၼ် လႆႈယူႇထုၵ်းထူၵၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယိင်ႈၶႅၼ်းမွင်ၸႂ်ဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်း ဢုပ်ႇၵၼ်လူင်ႉလႅင်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းယႂ်ႇ၊ မီးလွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ တႅၵ်ႇလႅင်းသိုဝ်ႈယူဝ်း ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢေႃႈ။ ပေႃးလႆႈႁဵတ်းၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈလႆႈႁဵတ်းဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းမိူၼ် ဢၼ်ဝႃႈ An eye for an eye makes the whole world blind – ၼႆၼၼ်ႉ ၶႃႈယဝ်ႉ။

———–000000000———

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS/SSA
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး -ၸိုင်ႈထႆး TNC
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးမိူင်းဢင်းၵိတ်း
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းသင်ၶ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး
ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း