Saturday, July 13, 2024

RCSS တီႉလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ။

ဝၼ်းတီႈ 3/2/2024 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) ၵဵင်းတုင် ၶဝ်ႈဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူင်းႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ် တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆလႅင် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈၵတ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ၊ ၶိူင်ႈႁုင်တူမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ယႃးမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း
Photo by – တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယိုတ်းလႆႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈမီးသေ ပေႃးပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ ပေႃးလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈမႃးတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢၢပ်ႈဝႆႉတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ – ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ သႂ်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈ 3,884,200 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈမႃႉ ဢၼ်ပႆႇလႆႈသႂ်ႇထူင် (60) လူဝ်း မီး 600,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈယႃႈမႃႉ 4,484,200 မဵတ်ႉ၊ ၽွင်ယႃႈမႃႉ ဢၼ်ပႆႇလႆႈဢတ်းပဵၼ်မဵတ်ႉ ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ (2.5) ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ၊ ၽွင်ၵႃႈၾႄး ဢိၼ်း (51) ၵီႊလူဝ်ႊၵ ရမ်ႊလႄႈ ႁူဝ်ၼမ်ႉၶႅင် ICE (84) ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ – ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈပႃးထႅင်ႈ ၵႃး 1 လမ်း၊ ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈ (2) ၶိူင်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈၾႆး (1) ၶိူင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇယႃႈမႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS ၶဝ် လႆႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း