ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ပေႃးတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ယႃႇဝႃႈတေၵႂ်ႈ ယေႈၶႅၼ်းၵႆ

0

ၸိူဝ်ႉဝူင်ႈၵေႃႈဝူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်တႆးၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတၵ်းမီးၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်ဢူမ်ဢိုၼ် ယိုတ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈၸင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတူၵ်ႇထိုင်လွင်ႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး။ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃႈပိူၼ်ႈတႄႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈၵၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းလႄႈပူၵ်းပွင်ၸၼ်ႉၵူၼ်း ပၢႆးပၺ်ၺႃ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းတၢင်း သိလ်ထမ်းလႄႈလၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း (ၵူတ်းမၢႆ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်လၵ်း။

တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းသမ်ႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵူတ်းမၢႆႁင်းၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလွင်ႈ တမ်းဝၢင်း ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇမီးပိူင်ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပူၵ်းပွင်ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းသင်သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈပူတ်းပွႆႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လိူဝ်သေဝႃႈ  ပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇတႄႉတႄႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ မိူင်းတႆးၵွၼ်းၶေႃၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၸင်ႇဝႃႈၵႂၢမ်းမၢႆတီႈပွင်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶွင်တႆး တင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉၽွင်ႈယူႇ။

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းလႄႈဢမ်ႇႁဵတ်း၊ ႁဵတ်းသေ ဢမ်ႇလၢတ်ႈ၊ လၢတ်ႈသေဢမ်ႇႁဵတ်း၊ တင်းႁဵတ်းတင်းလၢတ်ႈ၊ လၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်း လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပႃးၸဵမ်ၸိူဝ်းဢဝ်ၽူဝ်ဢဝ်မေးၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၵူႈၵေႃႉ တၵ်းမီးၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႉၵဝ်ႇယူႇ ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈဢေႇ။

ႁူမ်ႈဝႃႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉပႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တႃႇလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးႁၢပ်ႇႁၢမ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵၢၼ်သင်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၾၢႆႇၼၼ်ႉ လွင်ႈၼႆႉ တူဝ်ယၢင်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇ ပိူၼ်ႈသၢင်ႈတိုၵ်း(တိူၵ်ႈဢုတ်ႇလူင်)ၼိုင်ႈလင် ပေႃးဢမ်ႇမီးႁူဝ်ၼႃႈဢၼ်ႁူႉလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးဝႅပ်ႇမီးပိူင် ဢမ်ႇမေႃၼပ်ႉသွၼ်ႇ ပုၼ် လဵၵ်း ၼမ်ဢေႇ သူၼ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတၢင်းတိုဝ်း ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼႆ တိုၵ်းလင်ၼၼ်ႉ တၵ်းဢမ်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ ႁူမ်ႈဝႃႈသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈၵေႃႈ  တၵ်းတေဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း ဢမ်ႇယူႇလႆႈႁိုင် ၸဵဝ်းလႄႈၼၢၼ်းတၵ်းလူမ်ႉၵူၼ်ႇပိၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။

ယွၼ်ႉၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇမီးၽႃသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်သေ လႆႈမႃးတၢင်းႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းမေႃတီႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇလႂ် ၾၢႆႇသင်ယဝ်ႉသေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း (ပဵၼ်ၸၢင်ႈ) ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈလႅၼ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ။ ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၾၢႆႇပူၵ်းပွင် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵေႃႈၵမ်ႈၼမ်တေမႃးပဵၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် မၢင်ၸိူဝ်းတေလႆႈႁဵၼ်းမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈတေမီးယူႇ ၵမ်ႈၼမ်မီးၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းလူၺ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း ၸင်ႇဝႃႈတၢင်းႁဵတ်း တၢင်းသၢင်ႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉတၢင်းၶႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ၼပ်ႉသွၼ်ႇႁဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၵၼ် ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလဵဝ် ၵၼ် ၸင်ႇဝႃႈၵူႈၵေႃႉတုၵ်းယွၼ်းမုင်ႈမွင်းႁႃလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇတၢင်းလဵဝ်လၢႆးလဵဝ်ၵၼ် ထၢင်ႇၵၼ် ၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈမႃးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယိူၼ်ႉၵၼ်ႈတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇပူတ်းၽႃႈ ပၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇယုၵ်ႉယွင်ႈၵၼ် ဢမ်ႇဝႆႉၼႃႈဝႆႉတႃၵၼ် ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၵၼ် သႄႉၵၼ် ၼႄးၵၼ် ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင်ၵၼ် ဢမ်ႇႁူႉပိူၼ်ႈႁူႉႁဝ်း (ပိူၼ်ႈႁူႉပိူၼ်ႈမေႃပိူၼ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇသင်ၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းႁူႉႁဝ်းမေႃႁဝ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇသင်ၵေႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ) ဢမ်ႇႁူႉငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇယွမ်းမႃႇၼ ထၢင်ႇယႂ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇပဵၼ် ၸွမ်းလင်ဢမ်ႇလႆႈ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းၽူႈၼမ်းတင်းလၢႆၼၼ်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းမႃးတၢင်းၾၢႆႇၼႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ မီးတၢင်း ၶတ်းၸႂ်ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈ ႁဵၼ်းႁူႉတေႃႇသိုပ်ႇၽူႈၼမ်းလၢႆသိုပ်ႇလႄႈပဵၼ်ၵေႃႉၸွမ်းလင်လီမႃး ထွမ်ႇၾင်းၵူႈလိူင်ႈသေ မေႃထတ်းသၢင်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသေႁႃဢဝ်ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ႁဵၼ်းႁူႉတၢင်းၵၢၼ်ထူပ်း မိုဝ်း ႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း မေႃၼပ်ႉသွၼ်ႇပၢႆးတိုၵ်း လၢႆးတိုၵ်း ႁူႉၶဝ်ႁူႉႁဝ်း မေႃဝၢင်းၽႅၼ် မေႃဢွၼ်ႁူဝ် မီးၸႂ်တဵင်ႈထမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးမၢင်ၸိူဝ်း ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးလၵ်းမီးပိူင် ဝူၼ်ႉဢဝ်သွၼ်ႇဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ႁိၼ်ႉႁိူတ်ႈ ၵိူဝ်ၼဝ်ႈၶဝ်ႈသႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉငဝ်းလၢႆးပိူၼ်ႈႁဝ်း ထၢင်ႇလၢမ်း တၵ်ႉၼၢႆဢဝ်ၵူၺ်းသေ မႄႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ မႄႇၶၢဝ်ႇ မႄႇပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇမီႇသႂ်ႇၵီး လၢတ်ႈၵၢဝ်ႇ ပၢဝ်ႇပိုၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇၾၢႆႇ တၢင်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၵႂႃႇၽူႈယႃႉၵဝ်းၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈ လူႉလႅဝ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ၽွင်းတႆးၶတ်းၸႂ်ႁႃလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ။ လိၼ်ႉၸႃးငႃးၽၢႆ ယႃႇပၼ်ပႅတ်ႈလၢႆ ႁႂ်ႈၵၢႆယဵၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆတႄႉလီယွင်ႈယေႃးတႄႉတႄႉ။

ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ပေႃးတႆးဢမ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ ယႃႇဝႃႈတေၵႂ်ႈ ယေႈၶႅၼ်းၵႆ တႃႇတေလႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ တေႃႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်မုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈတၵ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here