ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႇမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈပူၵ်းပွင်မိူင်းၵဵင်းမႆႇ

0
60

ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ လိူဝ်သေပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလၢၼ်ႉၼႃးယဝ်ႉ ယင်းမီးပႃးပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၵဵင်းမႆႇလၢႆတီႈ။


သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Chiangmai news ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/04/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၶုၼ်ၵၼ်း ၶျၼႃႊၼူၼ်ႊ ဢမ်ႇ ၼၼ် သၢင်ႇၵၼ်ႇၼ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လႆႈမႃးႁူမ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဵင်းမႆႇ၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၊သၢင်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။


မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ တႄႇဢဝ်တၢင်းငွၵ်းၶိုၼ်ႈ ၸူးၼိူဝ်လွႆ ယၢမ်းလဵဝ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵူင်ႉၶုၼ်ၵၼ်း။


ၶုၼ်ၵၼ်း ၶျၼႃႊၼူၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸရေးဝၼ်ႇၼႃႉ ပႃႈၼၢင်းဢိင်ႇ ၵိူတ်ႇတီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း   ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၸွမ်း ပေႃႈမႄႈ မႃးယူႇမိူင်းထႆးတီႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸွမ်းပေႃႈၸွမ်းမႄႈ ။ ၽိူဝ်ႇယႂ်ႇပဵၼ်မၢဝ်ႇမႃး မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၽႃႈ၊ ယႃႈယႃ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ -မႄႈႁွင်ႈ သွၼ် – မိူင်းတႆး – မႄႈႁွင်ႈသွၼ် – ၵဵင်းမႆႇ ပႆတၢင်း ၸႂ်ႉမႃႉတၢင်ႇၶူဝ်း၊ တႃႇၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ လႆႈၼွၼ်းၶိုၼ်းဢၢၼ်ႇႁူဝ်လိူၼ်။


ၽွင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၼၢင်းဝၼ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ၸဝ်ႈၽယႃးၼႃးဝႃးလႄႈ ၼၢင်းဢိၼ်ႊဝၼ် ၊ ၸဝ်ႈၽယႃးၼႃးဝႃး ႁၼ်ဝႃႈမၢဝ်ႇတႆးၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ မီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇၸတ်းပၼ်ပၢင် ၵူပ်ႉၵူႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ ဝၢႆးသေပဵၼ်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈဝင်းသိင်ၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ။ ဢိင်ၼိူဝ်မီးတၢင်းၶတ်း ၸႂ် ၵႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တိူဝ်းတွၼ်းတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ၵၼ်းလႄႈတင်းမေးမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ မေႃႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်း သင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းလီ ၊ ၶုၼ်ၵၼ်းၵေႃႈႁၼ်ထိုင် တၢင်းယၢပ်ႇၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈသႂ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ၸွႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် ။

ၾၢႆႇသႃသၼႃၵေႃႈ လူႇတၢၼ်းၵၢၼ်ႇၵျွင်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇၽႅင်ႉမိူဝ်ႈၽွင်းပီ 2440 ႁူမ်ႈၵေႃႈတင်ႈ မူလၼိထိ ဝတ်ႉၽရႃႊသိင်လႄႈ ဝတ်ႉသူၼ်ၻွၵ်ႇ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈ သႂ်ႇၸႂ်ပူၵ်းပွင်ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇဝႃႈၶုၼ်ၵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႉဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးပူၵ်းပွင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈလင် လီယိူင်ႈၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here