ပိူၼ်ႈထႅၵ်ႇႁႂ်ႈႁဝ်းတႅၵ်ႇ ႁဝ်းယႃႇၸႅၵ်ႇၸွမ်းႁႂ်ႈမၼ်းငၢၵ်ႈ

ဢေႊပရိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈဢီႊမေႊလ်ၶွင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းတႆး SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သူင်ႇထိုင်တီႈဢီႊမေႊလ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS ၊ ပႃးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼႂ်းၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢဝ်လူင်းၼႂ်းၾဵတ်ႊသေ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆ လႆႈလူလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁႆး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽိူဝ်ႇလူင်းၼႂ်းၾဵတ်ႊယဝ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းပူၼ်ႉႁၢင်ႈဝၼ်း လႆႈႁူႉဝႃႈလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ပွမ်ၵူၺ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်တီႈလီသူၼ်ၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ပေႃးၼၼ် လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉႁဵတ်း ဢၼ်ပွမ်မၼ်း၊ သမ်ႉမီးယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႃႉလီသူၼ်ၸႂ်ဝႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်း ၸွမ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် 1 တေလႆႈႁၼ် SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸီႉၸမ်ႈတေႃႇၸုမ်းဝႃႉ UWSA လႄႈၸုမ်းၶၢင် KIA ၊ ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၶွင်ၸုမ်း FPNCC ၶဝ်၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ် 7 ၸုမ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁင်းၵူၺ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၶဝ် ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီးပႃး။

ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႉတင်းၶၢင် ႁဵတ်းဝူဝ်းလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသေလႄႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ တိူဝ်းတႃႇလွင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈမၼ်းသေ တေဢုပ်ႇၸွမ်း PC ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

တီႈၼႆႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်းၸိုင် တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP ဢမ်ႇတၢပ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉၸမ်ႈတေႃႇဝႃႉတင်းၶၢင်သေၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇလႆႈႁင်းၵူၺ်းမၼ်းယူႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဝႃႉတင်းမိူင်းလႃးၵေႃႈ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းၼႃႈတီႈသေယဝ်ႉ ႁူပ်ႉၵၼ်တင်း PC တီႈၵဵင်းႁုင်ႈ၊ ၶုၼ်းမိင်၊ မိူင်းလႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မီးယူႇဢမ်ႇယွမ်း 2-3 ပွၵ်ႈ။ မိူၼ်တင်းၸုမ်း KIO ၵေႃႈ ႁူပ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်း၊ ၸင်ႇဝႃႈလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း PC ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်လၢၵ်ႇလၢႆး ပိူဝ်ႈတႃႇၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ။

ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်းၸွမ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်ၸုမ်း FPNCC ဢၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းဢီးမိူင်းၶႄႇလူင်သေယဝ်ႉ တႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလွႆးလွႆးယူႇ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတူၺ်းႁၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇလႄႈ ၵွမ်ႉၵႃႈ SSPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်း PC ၼႆႉၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃလူင် တႃႇၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ၸုမ်း SSPP ၼႆႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈထတ်းႁၼ်လႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပေႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼႆႉမႃး မၼ်းတႄႇတီႈလႂ်မႃးၶႃႈလႃႇ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 20 ဝၼ်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလႄႈတင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းမၼ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၸႂ်းယဵမ်ႈတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ တီႈၼၼ်ႈသမ်ႉမီးၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇတီႈ Peace Commission ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပွင်ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၼ်း ဢူးတဵင်းၸေႃႇ၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ၾၢၵ်ႇယိုၼ်ႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ SSPP ၸဵဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးၵႂၢမ်းၾၢၵ်ႇမႃး၊ ၶႅၼ်းတေႃႈတေႃႉသူင်ႇပၼ်သေၵမ်းၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈဢွၵ်ႇထိုင် တီႈဢူးတဵင်းၸေႃႇၶဝ်ဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီးၵၢင်ၸႂ်ႁပ်ႉႁွင်းယူႇ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ၊ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၸၢင်ႈတေပဵၼ်မႃးယူႇၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ ပိူၼ်ႈပေႃးႁူႉၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉၶိုၼ်းတေလႆႈၸီႉၸမ်ႈထိုင်တီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၶၢင် လႄႈဝႃႉသေ ၸင်ႇတေဢွၵ်ႇမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇမၼ်း။

ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း PC ၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လႆႈၶေႃႈဝၢင်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သေယဝ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ ယူႇတီႈလႆႈႁပ်ႉဝႆႉတၼ်းႁဵင်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၶွင်ၸုမ်း CSSU ယူႇလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး တေႁူပ်ႉထူပ်းတင်း PC ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လႆႈႁူႉပႃးယူႇၶႃႈႁႃႉ။ သင်ဝႃႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ဢမ်ႇလႆႈႁူႉပႃးသေ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၶႃႈလူး ၽႂ်သမ်ႉလႆႈႁူႉပႃး။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉ SSPP ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၶွင် CSSU ၸုမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸုမ်းႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၸွင်ႇၽႂ်သမ်ႉလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ပေႃးတင်းဝႃႈဢမ်ႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်းၸိူင်ႉၼႆသေယဝ်ႉ မီးၵူၼ်းသၢတ်ႈသႄႈ ႁဵတ်းၵႅၼ်မႃးၸိမ်ၵႄႈမၼ်းသေယဝ်ႉ တွၵ်ႇႁႂ်ႈႁဝ်း ၸတ်ႉၵၼ်ၵူၺ်းၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၼႆႉ မီးမႃးပုၼ်ႈၽွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတူၵ်ႇထၢမ်တီႈ SSPP ယွၼ်ႉသင် ပဵၼ်ႁိုဝ်လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၽိုၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၼႆႉ တိုၼ်းတေလႆႈမီးပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းထတ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း သပ်းသေးၵၼ်ႁႂ်ႈပေႃးၸႅင်ႈလႅင်း၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼႂ်း ၵႄႈၼႂ်းၵၢင်မၼ်းသေၸုမ်းၸုမ်း သၢတ်ႈသႄႈႁဵတ်းၵႅၼ်ၸိမ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းၵႄႈ CSSU တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ တေႁၢမ်ႉယၢပ်ႇၵႂႃႇ။ ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်း ၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပဵၼ်မႃးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ PC ဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း တိုၼ်းမီးၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် FPNCC တေဢမ်ႇပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃ ပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်မမ်ႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတေမီးလၢႆးဢၼ်ၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵမ်းၸုမ်းၸုမ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ပိူဝ်ႈတႃႇၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးၸုမ်းၸၢဝ်းဢၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈၶဝ် ၸုမ်းတႆးလူင်ၼႆႉ 3-4-5 ၸုမ်း မႃးၶွတ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇ၊ ယူဝ်တေပဵၼ်ႁႅင်းမႃးတေႃႇသူႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၶတ်းၶၢၼ်ႉ (သၢၼ်ၶတ်း) ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႁိုဝ်ၼႆ ၵူၼ်းဝူၼ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈမီးမႃးလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၼင်ႇႁၢင်ႈပေႃးၶႂ်ႈပဵၼ်ၶဵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးယူႇဝႆႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမေႃထတ်းသၢင်၊ ဢမ်ႇမေႃလူင်ႉလႅင်းၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၸိုင် တၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၽေးၶဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈမေႃတႅၵ်ႇယၢႆႈ မေႃႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ယူႇၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်းၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း (13/04/2018)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here