Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

Must read


ယူႇတီႈလုမ်းၽွင်းလူင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းသေ ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမႃးမီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ပေႃးၾူၼ်ၸၢႆး ၼၢႆးႁိူင် ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ တေၸႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်တေၶိုၼ်းသူင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵဝ်ႇ မွၵ်ႈလိူၼ်တေမႃးသဵင်ႈၼႆဢေႃႈ။ ၵူၺ်းပႆႇႁူႉဝၼ်းမၼ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ၊

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၊ သီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ်၊ လႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းဝဵင်းတီႊမေႃႊသူဝ်ႊ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၸိူဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်း PDF တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၊ တိုၵ်ႉၶႅင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိူင်ႉၼႆပွၵ်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈယၢပ်ႇဢေႃႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းၶႃႈလေႃႇ။ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတေမီးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ႁဝ်းၶႃႈမိူဝ်ႈပၢႆႈမႃးၼႆႉလႆႈမႃးၶူဝ်းၸပ်းတူဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ယၢပ်ႇတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးသူင်ႇႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈယိင်ႈၶႅၼ်းတေတုၵ်ႉယၢပ်ႇလိူဝ်ၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉၽႂ်ၵေႃႈပႆႇၶႆႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၶႃႈ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈဢေႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသမ်ႉတိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးဝႆႉယူႇလႄႈ သင်ဝႃႈတေၸႂ်ႉမိူဝ်းၶိုၼ်းၸိုင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေၶၢတ်ႇ တေယၢပ်ႇထႅင်ႈ ၼၢင်းယိင်း မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ႁဝ်းပၢႆႈၽေးမႃးမီးတီႈၼႆႈ ပေႃးတေမီး ပီ ယဝ်ႉၶႃႈလူး။ ပေႃးၸႂ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးတႄႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဝ်းတႄႉဢေႃႈ။ ပေႃးယဝ်ႉ ၶဝ်တေၸႂ်ႉႁဝ်းပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼႆ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ယူႇ လႄႈတေယူႇတီႈလႂ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်။” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမီးဢမ်ႇယွမ်း 6000 ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေသူင်ႇပွၵ်ႈၼႆလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၼၵ်းၸႂ်ယႂ်ႇလူင်ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းမႃးမီးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၶူတ်းလိူတ်ႈလိူဝ်ၸွမ်းၶၢဝ်း။ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း