SSPP လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

69


SSPP သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း NSPNC ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/3/2022 ။

SSPP လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022


ၾၢႆႇ NSPNC ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၾၢႆႇ SSPP တႄႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၸဝ်ႈသု ၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ငဝ်ႈငုၼ်း ၸဝ်ႈၼေႃႇလဵၵ်း၊ ၸဝ်ႈတၢၼ်းဢွင်ႇ ၶဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်။


NSPNC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉသေ ပီ 2022 ၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ပီငမ်းယဵၼ်၊ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း၊ လွင်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း မႂ်ႇသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ တႃႇလူတ်းပၼ်ႁႃပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၊ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၾၢႆႇ SSPP ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် သွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၵမ်းၵမ်းႁူပ်ႉၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။ ပိူင်လူင် NSPNC လႄႈ SSPP ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈပူၵ်းပွင်ပိုၼ်ႉတီႈ – ဝႃႈၼႆ။

SSPP လႄႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2022


ဝၼ်းတီႈ30/3/2022 ၼၼ်ႉတႄႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းၵႃးသိုၵ်း 50 လမ်း။ ၼိုင်ႈလမ်းမီးၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 30။ ယင်းမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP ထွႆထွၼ်ၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး။ သင်ဢမ်ႇထွႆတေပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸူး SSPP တႃႇတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႆယူႇၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

Photo Credit to owner

Source -Channel News Independent

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ