Thursday, July 25, 2024

SHRF တူၵ်ႇတၵ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇသၢႆႈတႅၼ်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူႉတၢႆဝၢႆးလင်ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉထဵတ်ႈထတ်း  

Must read

SHRF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉၸမ်ႉတူၵ်ႇတၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈႉၽွၼ်းတူၺ်းလူလႄႈ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၵႃႈႁူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇဝၢႆးလင်ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇဝၼ်းၼိုင်ႈ။

- Subscription -
Photo: SHRF/ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တီႈလူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2022  ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈ  ၾၢႆႇၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ  ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ဢႃယု 44 ပီ   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းပီႈဢၢႆႈမၼ်းၸၢႆး တီႈပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၼၼ်ႉထိုင်တီႈလူႉတၢႆ၊  ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း တီႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း   ဝႃႈၼႆ။  

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ/ ယေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ႁႃတၢင်းၵႄႈတူဝ်ဝႄႈႁူဝ် ။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆတႃႇသေႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ မၼ်း ၼႄဝႃႈ ၶဝ်ၶီႇၼိူဝ်ပၵ်းပိူင်ၶဝ်သေ တဵၵ်းတဵင် ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထမ်းမတႃး ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵွင်ႈၵၢင်ႇသင်”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႈပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း။ ပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်၊ ဢမ်ႇၵိုင်ႇတင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်း SHRF တူၵ်ႇတၵ်ႉၼင်ႇၼႆ။

 “ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း   ႁႂ်ႈလႆႈ  တဵမ်တဵမ် ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/2/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်း  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 16 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း သေ ၶီႇရူတ်ႉ/ ၵႃး မႃးသီႇလမ်း ၊  မႃးတီႈႁိူၼ်း ပီႈဢၢႆႈၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း။ ၸိူဝ်းၶဝ်ယႃႉၽႃႁိူၼ်း၊ ပေႃႉထုပ်ႉၽၵ်းတူ၊ ယႃႉႁူဝ်ႉလဵၵ်း ၼၢမ်သေၶဝ်ႈ  တီႉၺွပ်းၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်း သုမ်ႉႁိူၼ်း  ၵေႃႉလဵဝ် ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်သၢႆၸွပ်ႇသိုၵ်းလႄႈၸွမ်းႁႃယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ တီႉၺွပ်းသႂ်ႇသေႃးမိုဝ်းၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း၊ ဢဝ်ၽႃႈပူၵ်ႉႁူဝ်မၼ်းၸၢႆး သေ ပေႃႉထုပ်ႉပိတ်ႉပပ်း။ ပေႃႉပႃး ပီႈဢၢႆႈမၼ်းလႄႈ ပီႈလူဝ်းမၼ်းထႅင်ႈသေ သွၵ်ႈ ႁိူၼ်းၶဝ်။ ပူတ်းဢဝ်ၶူဝ်းငိုၼ်းၶမ်းဢၼ်ပီႈလူဝ်းၶဝ်ႁွႆႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ သမ်ႉလႆႈပႃးငိုၼ်းၵႂႃႇ  30,000 ပျႃး။  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ် လၢၵ်ႈဢဝ် ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉသေ ဢဝ်မၼ်းတၢင်ႇရူတ်ႉၵႂႃႇ။ ” – ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး SHRF တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၺႃးတီႉယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 3/2/2022 ယၢမ်း 8 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတုၵ်းယွၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃ ၽႃႇတတ်းတူၺ်း လႆႈႁူႉဝႃႈ လုပ်ႇႁၢၵ်း၊   ၶိူင်ႈ တၢင်းၼႂ်းတူဝ်လူႉလႅဝ်။  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ ၽဝ်   ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 5/2/2022  ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းလူႉတၢႆဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈ ထႅမ်တူၺ်းႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း သင်။   

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇတၢင်းႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးႁၢင်ႇၵႆမွၵ်ႈ 40 ၵီႊလူဝ်ႊ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ မၼ်းၸၢႆး   လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ မႃးယူႇၸွမ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 9 ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တင်ႈတႄႇလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2021 မႃး။ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်း သုမ်ႉယူႇၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ပီႈဢၢႆႈမၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း