ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

93

မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၼႆသေ သိုပ်ႇၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵိၼ်းၸႂ်။

Photo Credit to N.K Youth – ႁၢင်ႈ Lockdown ဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းၵိဝ်ႇတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ႁၢၼ်ႉၾူၼ်းလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း   ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ SSPP, TNLA ၼႆသေ   လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းၶွၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။    

ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ  မၢင်ၵမ်းဝႃႈၶဝ်ပဵၼ် SSPP မၢင်ၵမ်းသမ်ႉဝႃႈပဵၼ် TNLA  ၼႆသေ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈ  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၊ ၵူၼ်းၵႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ် ၼႂ်း Kpay, Wave Money ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ၺႃး 30 သႅၼ်။ တီႈၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသမ်ႉ ၺႃး 5 သႅၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵိုတ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆႇ တၼ်းလႆႈဢူၼ်း ။   ”- ဝႃႈၼႆ။  

ၵူၼ်းဢၼ် ၵပ်းၾူၼ်းၸူးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၊ ၶၢႆၾူၼ်းလႄႈ ၶၢႆၶမ်းသေ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်တၢင်း Kpay , Wave Money ယူႇၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးလူင်လႄႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်တူဝ်မၼ်းသေပွၵ်ႈ။ ပၢႆလိူဝ်လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၸုမ်းယႂ်ႇၸုမ်းလူင်ယဝ်ႉသမ်ႉမီးၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။။

“ ပႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းထၢမ်ဝႃႈ သူပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တႄႉတႄႉ ၶဝ်တွပ်ႇဝႃႈ သူ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁူႉၸုမ်းမၼ်း ပၢႆဝႃႈၼႆထႅင်ႈၵွၼ်ႇ  ။ လွၵ်ႇငိုတ်ႈသေ ယွၼ်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ  SSPP သေသိုပ်ႇၾူၼ်း ယွၼ်းငိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆ  ပူၼ်ႉမႃး 2-3 ပီၵေႃႈမီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ။ ထိုင်တီႈ မူႇၸုမ်းပေႃးလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ လႆႈလမ်းလိုပ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵဝ်းၵိၼ်ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

 “ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလႅၼ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ ၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၸုမ်း ႁဝ်းၶႃႈ ၊ မၼ်းယူႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႆႉ ။ ႁဝ်းတိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃတူဝ်မၼ်းယူႇ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈႁူႉ ဢွင်ႈတီႈယူႇမၼ်းၵေႃႈႁူႉယဝ်ႉ  ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ၊ မၼ်း ယူႇတီႈၵႆသေ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵိၼ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ။ ပိူင်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ ဢၼ်ဝႃႈႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းတၢင်းၾူၼ်းၼႆ ၼၼ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈမီး ပိူင်ဝႆႉ ဝႂ်တိုတ်းငိုၼ်းၶွင်ၸုမ်းႁဝ်း၊ ၶွင်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်း ၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးၵဵပ်းငိုၼ်းၵေႃႈ ပၼ်ဝႂ်တိုတ်းငိုၼ်း ၶွင်ငဝ်ႈ ငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ဝႃႈ ထူဝ်းၾူၼ်းသေ ႁႂ်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်မၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းႁဵတ်းၵိၼ်လွၵ်ႇၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇ မီးၵေႃႉလဵဝ်။ လႅပ်ႈတေမီးပဵၼ်မူႇၸုမ်းသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ၊ မၢႆၾူၼ်းၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၵေႃႈၶဝ်လႅပ်ႈတေလႆႈတီႈပၢႆႉႁၢၼ်ႉလႄႈ ဝႂ်တိုတ်းငိုၼ်း (ဝွၵ်ႊၶျႃႊ) ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ဢၼ်ၺႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းမႃးတင်းၾူၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၵူၺ်း။  တၢင်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၸုမ်းလႂ်၊ ၶဝ်ယူႇတီႈၵႆသေ ထူဝ်းၾူၼ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၺ်း ယႃႇပေၵူဝ်ၶဝ်၊ ယႃႇပေယုမ်ႇၶဝ် ယႃႇဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၶဝ်လႃးလႃး။   သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၵပ်းၸူး မႃးၼႆ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၶႅၼ်းတႃႈၵပ်းၸူးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်  ၵပ်းၸုမ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈၵမ်းလဵဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၸွမ်းႁႃတူဝ်ၶဝ်ၸိူဝ်း ၼႆႉဝႆႉယူႇ တႃႇတေတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈၶဝ်”- ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း ။ ပဵၼ်မႃး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉ မႃးၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸိူင်ႉၼႆသေ လႆႈဢူၼ်းငိုၼ်းပၼ်ၵႂႃႇ 30 သႅၼ်ပျႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ။  ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်   ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ