ပၢင်ၵုမ်လူင် RCSS ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်းမိုဝ်း

178

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2022  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ RCSS ၵမ်းထူၼ်ႈ 22 လႄႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွင်ႊ ၵရႅတ်ႉ RCSS ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 17/1/2022 ။

Photo Credit to RCSS-ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ RCSS တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ 8 ၶေႃႈ၊ တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး တႃႇဢဝ်မႃးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းတႆး၊ တေပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉတႃႇ 167 ၵေႃႉ၊ တေၶတ်းၸႂ်တႃႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႃႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇပႃး ပႃးဝႆႉ ဝႃႈ – ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ မွၵ်ႇထိုင်တႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိုင် RCSS ႁၼ်လီၸွမ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ RCSS ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ဝႃႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈၶႆၵူၺ်း။  ဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႄႈၶႆဢမ်ႇလႆႈ ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၵႄႈၶႆၵၼ်မႃးၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶမႃးၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/1/2022 ၼၼ်ႉ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈမႃးတီႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်း ယဵၼ် PPST ၶွင်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း NCA-EAOs ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူၺ်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (အလွှတ်သဘော) ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၵေႃႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ယူႇ ယႄးပေႃႇမဵဝ်းဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ PPST ၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

RCSS တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – သင်ဝႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉယူႇၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ် တင်းမူတ်း၊ ဢုပ်ႇၸုမ်းၼႆႉ ယိုဝ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈၶႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢမ်ႇဢုပ်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉ၊ ၸုမ်းၼႆႉပႃး ၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်မူတ်းမူတ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈၶႆၵၼ်ၵႂႃႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇတႄႉတႄႉ။ သင်ၶဝ် မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵႄႈၶႆတႄႉယူႇၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ ႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ မႃးဢဝ်ၼမ်ႉမႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းသေ မႃးဢုပ်ႇ ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢုပ်ႇၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယိုဝ်းသေၾၢႆႇၼိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၽွင်းသူင်ႇလိၵ်ႈမႃးတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း PPST ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈတိုၵ်ႉပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူးတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း KNU ၊  DKBA လႄႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶျၢင်း CNF ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း PPST ၼၼ်ႉဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ RCSS ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈႁူႉပႃးဝႃႈ – ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်မႂ်ႇ RCSS ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၸွမ်းသိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶိူဝ်းငိုၼ်း၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးငိုၼ်း ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶမ်းၸၢမ်ႇသေ ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်တင်းမူတ်းမီး 21 ၸဝ်ႈ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2015 ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2021 ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တဵမ် 6 ပီၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA 7 ၸုမ်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း DKBA ၊ သိုၵ်းယၢင်း KNU ၊ DKBA ၊ သိုၵ်းမွၼ်း NMSP ပဢူဝ်း PNLO လႃးႁူႇ LDU လႄႈ RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ