ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်မီး ၸမ် 2 သႅၼ်

88

တင်ႈဢဝ်ႁၢင်ပီ 2021 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ယိုဝ်းပႃးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်မီး 170,000 ပၢႆယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈမႃးမိူင်းတႆး ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၢႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႅၼ်လိၼ်။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်လႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ – WLB ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉၶဝ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ယူႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းမိူင်းယၢင်း ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊မိူင်းတႆး ၼႆႉ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵေႃႈၵိုတ်းၶၢင်ႉလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူင်းယၢင်းလႅင်

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ၶိူင်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ – WLB တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ