ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ

38

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းလွင်ႈၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo CJ- ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 239 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈမႃးၶၢဝ်း တၢင်းၸမ် 4 လိူၼ်ၼႆႉ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်ႉဝႃႈၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆးပီၼႆႉ ၶႂ်ႈၵတ်းႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်း သုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽႃႈႁူမ်ႇ ၶူဝ်းၼွၼ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇၵုမ်ႇၶႃႈ  ၵတ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ လူဝ်ႇတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ႁူႉဝႃႈ လူဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈၵိၼ်ယႅမ်ႉယူႇ ၵူႈဝၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းသမ်ႉ သၢမ်မိုဝ်ႉ ၵွပ်ႈ ၼႆလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈလူဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉၼႆႉသမ်ႉ တီႈမိူင်းတၢင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 62 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵွၼ်၊ မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ၊ ပၢင်ႇလႅင်း၊ ႁူးၵွတ်ႈ။ တီႈၼမ်ႉၸေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 69 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ်။ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 69 ၵေႃႉသမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၸလွပ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း 39 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးဝႆႉ 1,000 ပၢႆ ။ ပႆႇပႃး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းၽႂ် မၼ်းထႅင်ႈ ၼႆႉၵေႃႈမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႂ် ဢၼ်ဢုၼ်ႇ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ