ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသိူဝ်ႈ/ၽႃႈ တႃႇႁႄႉၵတ်း

66

ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ သိူဝ်ႈၼႃ ၵူၼ်ၼႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၼမ်ႉၸေႃႉ၊ မိူင်းတၢင်ႈ၊ ပဵင်းၶႃးလႄႈ ၼႃးမူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း၊ ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵတ်းလႄႈ လူဝ်ႇလွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၼမ်ႉၸေႃႉၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉ 69 ၵေႃႉ၊ မိူင်းတၢင်ႈ 62 ၵေႃႉ၊ တီႈ ပဵင်းၶႃး 62 ၵေႃႉ၊ တီႈၼႃးမူၼ်းသမ်ႉ 39 ၵေႃႉၶႃႈ။ လူဝ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉ ၵေႃႈလူဝ်ႇၶႃႈၶဝ်ႈ၊ ၽၵ်း ၼမ်ႉမီႇ ၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသမ်ႉယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတႃႇၼမ်ႉၸႂ်ႉ။ ၾႆးၾႃႉၵႆႉမွတ်ႇလႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇၼမ်ႉၶိုၼ်ႈၵေႃႈယၢပ်ႇ ၊ ၼူဝ်းၸၢၵ်ႈလုတ်ႇၼမ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇ။  

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾႆးၾႃႉသမ်ႉၵမ်း ၵမ်းမွတ်ႇ ပေႃးၾႆး ၾႃႉမွတ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတၢင်ႇၼမ်ႉ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇသမ်ႉလူဝ်ႇၸၢၵ်ႈၾႆး။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၸၢၵ်ႈၾႆး ၵေႃႈယၢပ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမီး မၢႆၾၢင်(မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) လႆႈသမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉသေတႃႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး မၢႆၾၢင်/ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉပႆႇလႆႈသမ်း လႄႈ ယင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈ ၸပ်းၵၼ် ထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ