ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆ

35

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 260 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 100 ပၢႆ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Sai Ku – ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼႆႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 100 ပၢႆ ယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႇထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမၢၼ်ႈၶႃႇ   ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 100 ပၢႆ။ တီႈၼၼ်ႈ တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 260 ပၢႆ ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႇ 100 ပၢႆ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝႆႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇႁူမ်ႈၸမ်ၵၼ်လႄႈ တိတ်း ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈသေ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸင်ႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း”-  ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ လႆႈၽႄၵၼ်ၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄးၵမ်ႈ ၽွင်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လွႆၵူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 3 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉတႃႈလူင် မိူင်းငေႃႉ 12 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ တီႈၼမ်ႉၸေႃႉ 24 ၵေႃႉလႄႈ တီႈ မၢၼ်ႈၶႃႇ 100 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼႆႉ တီႈမိူင်းငေႃႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇ 3 တူၼ် တီႈဝတ်ႉၵမ်ႉမထၢၼ်း ႁူမ်ႈယဵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းငေႃႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 63 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 1,100 ပၢႆ လူႉတၢႆ 62 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 700 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ