သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

97

သဵင်ၵွင်ႈ/ သဵင်မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး   ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵေးသီး

  ဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇ မိူင်းၼိမ် ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ 4 လၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သဵင်ၵွင်ႈ/ မၢၵ်ႇလူင် တႅၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ် ပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ သဵင်ၵွင်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင်တႄႉ တႅၵ်ႇလၢႆၵမ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွင်း လႆႈၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ် ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ မႃးတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉ တင်းၼမ်ၶႃႈ။ ဝၢႆးသေ ပၢင်တိုၵ်း တီႈလွႆႁူၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တေမႃးထႅင်ႈၵေႃႈမီးၼႆၶႃႈၼေႈ။ တၢင်းပွတ်းမိူင်းၼိမ်၊ ဝၢၼ်ႈၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၵူဝ်ၽီ ၵူဝ်ၽဵတ်ႇသေ ယိုဝ်းႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈယူဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသင်သေယိုဝ်းၵေႃႈယဝ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ၵၼ် ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ တင်း ၵျူႊလၢႆႊၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တၢင်းပွတ်းလွႆႁူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၵေးသီး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်  ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတဢၢင်း/ လွႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းဝႃႉ မႃးတူင်ႉၼိုင် ယူႇၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ပိူင်ႈပႅၵ်ႇ လၢၵ်ႇဝႆႉယူႇ ၵူၼ်း ၵေးသီးလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ