ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်လူတ်းယွၼ်ႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႆႈၵေႃႈ တၵ်းၸၢင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ

တွၼ်ႈတႃႇလၢႆးၵၢၼ် ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸွင်ႇတေလႆႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

Photo SNLD ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ပေႃးမႃးဢုပ်ႇၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ လူဝ်ႇၸီႉၸမ်ႈၸီႉၼႄးတေႃႇ ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ် တၢင်းပီ 2008 မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်လူမ်ႉလႅင်ႉၼႃႇၵဵတ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းၵမ်ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD လႆႈထူပ်းတၢင်းၽေးၶဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၵေႃႈသမ်ႉ မီးၵူၼ်းၸွႆႈမႃး တၢင်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸွႆႈမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢၼ် ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈ ဢမ်ႇ မီးမိူင်းလႂ်ၸွႆႈမႃးယဝ်ႉ။

လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႈမၼ်း ငိုၼ်းတေႃႊလႃႊ 300 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢၼ်ယူႇတီႈယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူႈယိမ်ဝႆႉ ပၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵွပ်ႇၵူႈလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇၼႄလႆႈ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းတႅတ်ႈတေႃးၼႆလႄႈ ၵူႈ မိူင်းမိူင်းဢဝ် ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၵၸ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽၢၼ်ၵိၼ်းၸႂ် တုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးတီႈတႅၵ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။  

ၼႂ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း မိူင်းၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလွပ်ႈထီႉသၢမ်ၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽႄႈမႃး တီႈမိူင်း မၢၼ်ႈဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၶဝ်ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၵၸၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လိုၼ်းသုတ်းသမ်ႉ ယူႇတီႈ UNHCR ၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်ယႃႈယႃ ၶွင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မႃးဢုပ်ႇၸူး တင်းၸၵၸ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၶဝ်ႈၵႂၢမ်းၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈ ႁူၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်ပိူဝ်ႈတႃႇၸၵၸၶဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ် ပေႃးဢမ်ႇၸၢင်ႈထူၺ်ႈၸႂ် လႆႈဢဝ်ၵမ်ႉၵၢင်းၶဝ်ဝႆႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၸၵၸၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈၸပ်းၵၼ်ဢိူဝ်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၵမ်းၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်းလၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ တႃႉလီငမ်းငဝ်းတႄႉၼင်ႇၵဝ်ႇ လွင်ႈပၼ်ႁႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႄႈမႃး လိူင်ႇၽႄႈၼမ်မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႇတီႈလႂ် ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းတႄႉ တႄႇတီႈဢၼ်ပၼ်ႁႃယေးငိုၼ်း ၵူၼ်း ၵႂႃႇၶပ်ႉထႅဝ်ၵၼ်သေ ၵႂႃႇထွၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းပၢၼ်ႇ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်သေဢိတ်း ။ မိူင်းလႅင်းတေႃႇဝၼ်းၶမ်ႈ ပဵၼ်ယိုတ်ႈပဵၼ်သၢႆလူင်ၵႂႃႇ ၶပ်ႉထႅဝ်ၵၼ်ဢီးၵၼ်ထွင်းၵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်  ၸိူင်ႉတီႈမိူင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပွႆႇႁႂ်ႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပွႆႇလူမ် လူဝ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မၼ်းၼႄဝႃႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵဵပ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လၢႆးၸတ်းၽႅၼ် တႃႇပၢႆးယူႇလီၼၼ်ႉ တိုၼ်းၽိတ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇတေၸတ်းၽႅၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင် တီႈလီငၢမ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ် ႁႃၽဵဝ်ႈႁႃသိမ်းတဝ်ႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ၸႂ်ႉဢိုတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ လၵ်ႉငမ်ၵုမ်းၵမ်ပႅတ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇဢၼ်ၶၢႆပၼ် ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၸိူဝ်းၼႆႉ  ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၼိုင်ႈတဝ်ႈၵူၺ်း ထိုင်ၵႂႃႇ 9 သႅၼ် 10 သႅၼ်ယဝ်ႉ တွၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁႃသိုဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈ တႃႇတေလႆႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ၼိုင်ႈတဝ်ႈၼႆႉ လႆႈထၢမ်ႁႃ ၵၼ် ၶၢမ်ႈဝဵင်းၵၼ်သေ လႆႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းသမ်ႉ မိူဝ်ႈလႂ်ၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇၼႂ်းတပ်ႉၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇႁႂ်ႈၽႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းထႆးသေ သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ၵူၺ်းၵူၺ်း  ဢၼ်ၽဵဝ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၼႂ်း တပ်ႉၶဝ်သေယဝ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵိၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၼၼ်ႉသမ်ႉ ယၢပ်ႇ ယၢၵ်ႈ ၼႃႇဢႃးလႃးသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈတၢႆ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၼႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်သူင်ႇ ၵႂႃႇ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵူၺ်း တေမီး ႁဵင်ပၢႆ တေႃႇထိုင် သွင်ႁဵင်ၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းၸႂ်ႉဢိုတ်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ယႃႈယႃဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ယႃႈယႃပိူဝ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇမူတ်း ႁၢႆၵႂႃႇ မူတ်း ဢမ်ႇမီးႁၢၼ်ႉလႂ် ႁတ်းပိုတ်ႇယဝ်ႉ။

ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၽူင်ႉၽူင်ႉၽိူၺ်ၽိူၺ်လႄႈ ဢိုတ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ထဵင် ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ဢဝ်ၵမ်ႉၵၢင်းတီႈၸၵၸဝႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇတၵ်းဢွၵ်ႇသဵင်မႃးဝႃႈ ဢမ်ႇၽၢၼ်ႇတီႈၸၵၸသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သူင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃး ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၼ်လွႆလႄႈ လႅၼ်လိၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃး တင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉၼႆ ဢွၼ်ၼႅတ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်းမၼ်းမႃးယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၸိူင်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈဝႆႉယႃႈယႃဝၵ်ႊသိၼ်ႊ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇသႅၼ် မၼ်းယူႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တင်းဝၼ်းတူၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼေႃႇဝုၺ်း၊ တဵင်း မၢတ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈသမ်ႉ ဝူၼ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဝႆႉယူႇ။

ၸိုင်ႈမိူင်းတႂ်ႈၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇလူႇတၢၼ်းလၵ်းၽၢၼ်ႇတီႈၸၵၸ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈယႃတေ ၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးသေ ၸုမ်းၸုမ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉၸွႆႈ။  ၸင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈ NUG လူင် ပွင်ၸိုင်ႈ ၶၢဝ်းၵၢင်ၸႂ်ၸူဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈလႆႈႁပ်ႉၸွႆႈယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ် NUG ႁပ်ႉၸွႆႈ သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၼႆတႄႉ ယူႇတီႈၸၵၸ တေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ တမ်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉယႃႈယႃၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးၸေး။ တူၺ်းဢဝ်တီႈ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈတၢင်းမိၼ်းတၢတ်ႉ ဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ယူႇ တီႈ UNHCR ၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ NUG ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းပၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ၼႆ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ယူႇတီႈၸၵၸၵေႃႈ ၸင်ႇၵႂႃႇႁၢမ်ႈၵႂႃႇဢိုတ်းပႅတ်ႈသေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃးၶဝ်ၵေႃႈလႆႈဝႆႉပႅတ်ႈ ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉ တင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈသင် ႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈ တၼ်းတႃယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၼၼ်ႉ ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ် သၢင်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လူၺ်ႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶႄး တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈယူႇ ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈဝူၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉ။  ပေႃးတေမႃးတူၺ်းတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ၼႆၵေႃႈ တီႈ ၵေႇသုတ်းမၼ်း တေမီးၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးယူႇ 14 ၸုမ်း။

ၼႂ်း 14 ၸုမ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 10 ၸုမ်းတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇတႃႇတေ ဢုပ်ႇၸွမ်းတၢင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ယူႇတီႈၶဝ် 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၸုမ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇၵၼ်တၢင်း NUG ယဝ်ႉၼႆ တိုၵ်ႉမီးထႅင်ႈယူႇ 5-6 ၸုမ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်လႆႈ ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ပေႃးၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉၶိုၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁႃလၢႆးတၢင်းပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလူၺ်ႈ တၢင်းၸၵၸ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း တီႈၵေႇသုတ်းမၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ဝၢၵ်ႊသိၼ်ႊယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ။

ပေႃးမႃးၼပ်ႉတူၺ်းတႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇသဝ်းၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ပဵၼ်ၼႃႈ တီႈသိုၵ်းတႆးၵုမ်းၵမ် ၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းသိုၵ်းတႆး 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် SSPP, RCSS လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း သႅင်ၵႅဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈမီးဝႆႉ SHC (Shan Health  Committee) ဢၼ်ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 3 ၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼၼ်ႉ ပွင်ႇ ဝႃႈတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်း 3 ၸုမ်း တင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈႁႅင်းယႂ်ႇ တၢၼ်ႇ တၢၼ်ႇယူႇ။

ယူႇတီႈၸုမ်းဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢဝ်ဝၵ်ႊသိၼ်ႊ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတၢင်း ၸဝ်ႈတႃႇၼ မိူင်းၼွၵ်ႈၶဝ် ၸွႆႈမႃး၊ ဢဝ်ၸဵမ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးၽႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးသမ်းပၼ် ယူတ်းယႃပၼ် ပီႈ ၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႆၸိုင် ယူႇတီႈလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ တေၸၢင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ် ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းတႆးတေႃႇတႆးလႄႈသင် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉလႄႈသင် ႁဝ်းၶႃႈ တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ မုၵ်ႉၽႂ်ၸုမ်းမၼ်း တူၺ်းဝူၼ်ႉထိုင်ပိူဝ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေယဝ်ႉ ပေႃးတၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းယူႇၼႆတႄႉ ဢဝ်ၼႆႉ တႄႇငိူၼ်ႈမၼ်းသေ တမ်လၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်လႆႈ ၶပ်ႉၶိုင်ၸွႆႈၵၼ်လႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်လႆႈသေ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈ ၸၢင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်လႆႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်တိုၵ်းယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းပၢႆးႁၼ်ၼႄတၢင်း ႁၼ်ထိုင်မွၵ်ႈ ၼႆႉသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႉၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

26/7/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ