ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 12 ၵေႃႉ

226

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉယဝ်ႉ လူႉတၢႆတႄႉပႆႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 6-21/7/2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ ၵိုတ်း 9 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉ သိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇ  ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢွင်ႈတီႈၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းမႃးၶဝ်ႈ Q သေ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ဝႃႈ ႁၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ ပႆႇမီးၶႃႈ။ လွင်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် ၸွမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ။ သင်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉၵၼ်မႃးယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်တီႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တင်းမူတ်း မီး 10 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး 5 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၶႂၢင်ႉပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း  လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းယူႇဝႆႉ ၵေႃႉၾၢႆႇၾၢႆႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်ဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ထူပ်း ႁၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇဝဵင်းသေ ၶဝ်ႈမႃး၊ သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ဢွင်ႈတီႈၶဝ်ၵၵ်းတူဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႇၽေးတႄႉ ေလႆႈဢုၼ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶွင်ႁႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈမီးၼမ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈ ရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တေႃႉသူင်ႇ ဢမ်ႇပေႃးလဵၼ်ႈၵႂႃႇမႃးၼမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၵိၼ်ၶႆႇၵႆႇလႄႈ   ၵႃႈၶၼ်ၶႆႇပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း၊  ထိုင်တီႈ ႁႃသိုဝ်ႉၶႆႇၵႆႇပေႃးဢမ်ႇလႆႈလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ