ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် RCSS ၼၼ်ႉ ၺႃး SSPP ဢဝ်ၵႂႃႇထတ်း

0
377

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် RCSS ၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်း SSPP မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ။

Pnhoto ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ/ႁိူၼ်း မိူဝ်း ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်း SSPP ဢဝ်ရူတ်ႉၵႃးမႃးႁွင်ႉဢဝ် လုင်းၶိူဝ်းလိူၼ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇ၊ ဝႃႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ထတ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ် ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇပွႆႇပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ   လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်     ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး သုထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မေးၼၢင်းလုင်းၶိူဝ်းလိူၼ် သိုပ်ႇၽူၼ်းမႃးၸူးႁဝ်း ၸဝ်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ။ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် ဢဝ်ၵႃးမႃးသွင်လမ်းသေမႃးႁွင်ႉၵႂႃႇ။  တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉပႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းလႄႈၶဝ်မႆႈၸႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ SSPP  မႃးႁွင်ႉ လုင်းၶိူဝ်းလိူၼ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇယူႇ။ ႁွင်ႉၵႂႃႇယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈၶိုၼ်းပွႆႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈပွၵ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂႃႇၶၢမ်ႈၶိုၼ်းလႄႈလုၵ်ႈမေး မႆႈၸႂ် – ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇထၢမ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်လိူင်ႈသူၼ်ၼႆဝႃႇ။  လုင်းၶိူဝ်းလိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ပေႃးပၵ ၵျွင်းႁဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ။ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမႆႈၸႂ်”- ၸဝ်ႈၶူးၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။   

 လွင်ႈၼႆႉ SSPP ၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈႁွင်ႉလုင်းၶိူဝ်းလိူၼ်ၵႂႃႇ  တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ။ တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉမႃး တႄႉဢေႃႈ။ တႃႇထတ်ႈထၢမ်လွင်ႈပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်ထုင်ႉပၢင်လူင်ၼႆႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ လုင်းၶိူဝ်းလိူၼ်ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး RCSS ။ ၶဝ်ဝႃႈတေၸၢႆႇပၼ် ၶိုၼ်းၵႃႈတွပ်ႇတႅၼ်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶဝ်လႆႈယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈပႆႇၸၢႆႇပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်း ၼႆလႄႈ ႁဝ်းႁွင်ႉမႃး တႃႇတွင်ႈထၢမ်ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ။ တႃႇဢဝ်တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ်။ ပေႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉတေပွႆႇမၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းယူႇ။   ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ်ပႃး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ  သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢတ်ႉၶျ်မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယူႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉတင်းၼမ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵေႃႈမီး။  ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ  ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။   ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၽဝ် တင်းမူတ်း 117 လင်  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ