သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး – လၢႆးၶႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
243

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်း ထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၼၢင်း – ၵေးသီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼွင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းၼၢင်း – ၵေးသီး ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး – လၢႆးၶႃႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်း မိူင်းၼၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး  ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်း ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ယိုဝ်းၵၼ်မႃးၵေႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၼႆႉ မႃးတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းတၢင်းၵႃးလူင်သေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတၢင်းလူင် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်း လဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵေႃႈ ၺႃးတီႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁဵတ်းၼႆၵေႃႈမီး ဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 573 မိူင်းယွင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၼၼ်ႉ မႃးတူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၼွင်/ မိူင်းၼၢင်း – ၵေးသီး  ။

“ၶဝ်ထၢမ်ၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေၵႂႃႇလႂ် မႃးၵၼ်လၢႆၵေႃႈ တၢင်ႇၶူဝ်းသင်မႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆပိုတ်ႇတူၺ်း ၶူဝ်းၼႂ်း ၵႃး ဢၼ်တၢင်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈလႂ် ၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၽိူင်းမႃးၼွင်သွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈၵဵတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းမိူၼ်ၵၼ် ၶႃႈ” – ၸဝ်ႈၵႃး ၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး  ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး လွင်ႈဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉ ၵေးသီး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်း ဝတ်ႉဝႃး မုၼ်ၸဝ်ႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ