ၵူၼ်းၵေးသီး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်

0
315

သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း SSPP တင်း RCSS တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼႆႉမႃး RCSS တင်း SSPP ပိုတ်ႇၼႃးသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သွမ်းလႄႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပူင်ႇ 300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ၸိူဝ်းၶဝ်မႆႈၸႂ်တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ မႆႈၸႂ် တႃႇၽုၵ်ႇတႃႇသွမ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႈၸၢင်ႈသႂ်ႇပၼ် ဢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်တေၵဵပ်းယွၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼွင်သွမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၶဝ် ယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတုမ်ႉ တိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇၽုၵ်ႇ သွမ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းဝူင်ႈၵိၼ်လိူၼ် ႁဵတ်းလိူၼ်ၵိၼ်ပီ ၶႃႈလူး ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ လုတ်ႈႁၢမ်းၵႂႃႇ လိူၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ  တႃႇတင်းပီၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ တႃႇပီတေမႃးၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇသႂ်ႇ လူဝ်ႇထၢမ်းပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ထႅင်ႈသေ”– ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း SSPP ၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တၢင်းပွတ်းသီႇပေႃႉ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼွင်ၶဵဝ် လႄႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၶႅင်ႇလမ်းတီႉၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၶိူဝ်းယႆး။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ် KIA, KNU ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယင်းဢမ်ႇမုင်ႈလွင်းလႃႈ။ ဢမ်ႇၵႅတ်ႇၶႄႈလႆႈၵေႃႈ ယႃႇၽိတ်းၵၼ် ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆးဝႆး၊ ယွၼ်ႉပဵၼ် ၽွင်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇ လူဝ်ႇသွမ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ၾိုၵ်းသိုၵ်း တႃႇလိုပ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း၊ ၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ၸႂ်ယႂ်ႇ တႃႇသၢၼ်မိုဝ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ – “တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ်ၵျႃႉ” ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶၢင် KIA ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ